Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Stadig flere får kreft, overlever kreft og lever lenger med kreft. Årlig får nærmere 28 000 mennesker en kreftdiagnose i tillegg til de rundt 200 000 som har eller har hatt kreft. Dette øker behovet for tilgjengelige, tilrettelagte og koordinerte tilbud der hvor kreftrammede bor.

Kreftkoordinatoren gir råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling og omsorg ved livets slutt, og gir oversikt over relevante tilbud i kommunen. Du  kan også få informasjon om tilbud fra pasientforeninger og frivillige organisasjoner. Kreftkoordinatoren samarbeider også tett med sykehus, fastlege, hjemmesykepleien, lindrende enhet ved Vardafjell helsehus (fra september 2016 er lindrende enhet flyttet til Sentrum behandlingssenter), Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester, Nav og andre instanser.

Lavterskeltilbud
Kreftkoordinatoren skal være synlig og lett tilgjengelig for alle kreftrammede og sørge for gode rutiner og informasjon slik at stillingen blir kjent og brukt. Dette er et lavterskeltilbud og det trengs ingen henvisning for å ta kontakt. En av oppgavene vil være å se på mangler i tilbudet, og bidra til å finne løsninger.

Bedre hverdag
Målet er å bidra til at hverdagen til pasienter og pårørende blir litt bedre ved å gi hjelp, støtte og veiledning. - Det er kjekt å se hvor mange som engasjerer seg i frivillig arbeid og er med på å skape disse tilbudene, sier kreftkoordinatoren. Jeg opplever mye velvilje hos alle jeg møter. Det er mange som sier at de har savnet en slik funksjon, og som er glad for at jeg er på plass. - Jeg opplever samarbeidet med Kreftomsorg Rogaland som tett og godt. Jeg har hatt gleden av å være med på Møteplassen både for barn og unge, kreftrammede og etterlatte. Dette har vært til stor nytte for meg i mitt arbeid som kreftkoordinator.

Trygghet
Kreftkoordinatoren ønsker å skape trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende. Hun skal være et bindeledd mellom de ulike aktørene innen pasientforløpet. - Å få en kreftdiagnose er tøft, mange kan slite med spørsmål og bekymringer rundt behandling, økonomi, familieforhold eller andre ting. Utfordringene er mangfoldige, og det kan være godt å ha en kontaktperson i kommunen.
Kreftkoordinatoren kan ikke løse alle oppgaver, men har et «sørge for ansvar« slik at tilbud og tjenester til pasient og pårørende er samkjørt, gjennomtenkt og i tråd med hva den kreftrammede har behov for.

Brosjyre fra Haugesund kommune og Kreftforeningen >>>

Kontaktinformasjon:
Kreftkoordinator: Eva B. Johansen
Besøksadresse: Karmsundgata 51, 5531 Haugesund
Telefon: 52 74 49 18
Mobil: 954 06 707
E-post:

Eva B. Johansen har jobbet i kommunen siden 1996 og er utdannet kreftsykepleier. Hun har også vært ressurssykepleier gjennom mange år i nettverket for kreftomsorg og lindrende behandling.
Kreftkoordinatorstillingen er støttet med lønnsmidler fra Kreftforeningen.

Les også: Kreftkoordinatorer i norske kommuner fakta fra Kreftforeningen om prosjektet

In English

An increasing number of people get cancer, survive cancer and live longer with cancer. Close to 28 000 people get diagnosed with cancer each year, in addition to the approximately 200 000 who have, or have had, cancer. This increases the need for available, facilitated and coordinated services where the cancer patient lives.

The cancer coordinator provides advice and guidance regarding diagnosis, treatment and end-of-life care, and provides an overview of relevant municipal services. You can also get information about services from patient organisations and voluntary organisations. The cancer coordinator also cooperates closely with the hospital, your general practitioner, home care nursing, the palliative care unit at Vardafjell helsehus (from September 2016, the palliative care unit has been moved to Sentrum Behandlingssenter), the office for coordinating health services (Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester), Nav and other services.

Low-threshold service

The cancer coordinator shall be visible and easily accessible for all people with cancer, and ensure good routines so that the post becomes known, and is used. This is a low-threshold service, and no referral is needed to contact us. One of the tasks will be to look at any shortcomings in the overall service, and contribute to finding solutions.

Better everyday life

The aim is to contribute to making the everyday life of patients and their next of kin a little better by offering aid, support and guidance.

-It’s nice to see how many people get involved in voluntary work and help create these services, the cancer coordinator says. I experience a lot of goodwill with everyone I meet. Many say they’ve missed a function like this, and they’re happy I’m here. – I find the cooperation with Kreftomsorg Rogaland to be close and working well. I’ve had the pleasure of being at the Møteplassen (meeting place) both for children and the young, cancer sufferers and surviving friends and family. It’s been very useful for me in my work as cancer coordinator.

Sense of safety

The cancer coordinator wishes to create a sense of safety and predictability for patients and their next of kin. She is to serve as a connection between the various actors during the patient pathway. - Getting diagnosed with cancer is tough, many may have questions and worries regarding treatment, finances, family relations or other issues. The challenges are numerous, and it may be nice to have a contact person within the municipality.

The cancer coordinator can’t solve all challenges, but has a “making sure-responsibility”, so that available services for the patient and relatives are coordinated, thoroughly considered, and in line with what the cancer sufferer needs.

Brochure from Haugesund municipality and The Norwegian Cancer Society >>>

Contact information:
Cancer coordinator: Eva B. Johansen
Street address: Karmsundgata 51, 5531 Haugesund
Telephone: 52 74 49 18
Mobile: 954 06 707
E-mail:

Eva B. Johansen has been working for the municipality since 1996, and is a trained cancer nurse. She’s also been a resource nurse for many years, in the network for cancer care and palliative treatment. The cancer coordinator post is supported by salary funds from The Norwegian Cancer Society.

Also read: Cancer coordinators in Norwegian municipalities, facts from The Norwegian Cancer Society on the project

Utskrift