Rusken

Rusken

Rusken er en ryddeaksjon der Haugesund kommune i samarbeid med velforeninger, skoler, barnehager, lag og foreninger i tillegg til ulike frivillige organisasjoner arbeider for en ren og trivelig by. Da ryddes det på lekeplasser, friområder, gang-/turveger, badeplasser, balløkker eller lignende arealer.

Tiltaket koordineres av park- og friluftsseksjonen ved Teknisk enhet.

Vi er alle sammen om en ren by!

Rusken logo - Sammen om en ren by

Hvordan gjør vi det?

 • Skoler, barnehager, lag og foreninger med flere rydder søppel i de offentlige rom (friområder, friluftsområder, lekeplasser, aktivitetsarealer og så videre) 
 • Avfallet sorteres ved rydding. Plast, papir og lignende samles i sekker, større ting legges i hauger. 
 • Organisk materiale som trevirke, paller og lignende samles i egne hauger. Vi ønsker ikke å fjerne alt organisk materiale i grøntområdene, da dette har betydning for det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. 
 • Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen. 

Transport må avtales før ryddeaksjonen starter!

 • Jernskrot og annet metall samles også i egne hauger.
 • Miljøfarlig avfall, som for eksempel bilbatterier og sprøyter bør ikke røres, men meldes inn til kommunens kontaktpersoner.
 • Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen.

Transport må avtales før ryddeaksjonen starter!

 • Sand og grus langs murer og på fortau feies ut i rennestein.
 • Teknisk enhet ved seksjon veg, feier opp sand/grus.

Avtale om feiing må avtales på forhånd!   NB. Må ikke fylles i sekker.

Avfallssekker og transport

Avfallssekker kan hentes på Servicesenteret i Kirkegata 85 (mellom kl. 09.00 - 15.00) eller på Teknisk enhet (driftsbygget), Jovegen 90.

Transport må avtales med teknisk enhet minimum 5 dager før ryddeaksjon/feiing! 

Hvem kan delta?

Velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager, lag  med videre kan avholde ryddeaksjon når de selv ønsker, gjerne flere ganger i året.

Kontakt

Kontaktpersoner vedr. innsamling av avfall og feiing

Åse Karin Fjellving tlf. 52 74 45 50 E-post: 

Vegard Forberg tlf. 52 74 33 03 E-post: 

Les mer om park- og friluftsseksjonen >>>

Hva Rusken ikke er:

 • Loftsrydding, kjellerrengjøring eller rydding av "overskuddsmateriell" i garasjen.
 • Rydding av greiner, kvist, busker , ugras og lignende fra hager og friområder.

Utskrift