Feiing

Lokal beskrivelse

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7 regulerer feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Veiledning til forskriften utdyper kommunens plikter:

Behovsprøvet feiing
Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie.

Ved behovsprøving er det tatt konsekvensen av at det er stor ulikhet mellom feiebehovet i boliger med ildsteder for fast brensel som hovedoppvarmingskilde, og boliger med elektrisitet eller olje/parafin som hovedoppvarmingskilde. Feiebehovet kan innenfor de enkelte oppvarmingsgruppene også variere etter type varmekilde og mengde sot. Eier/bruker skal skriftlig underrettes om rutiner for behovsprøvet feiing og om kravet til å kontakte brannvesenet ved installasjon av nytt ildsted eller ev. omlegging av fyringsvaner.

Det bør det være feiers faglige skjønn som er retningsgivende for brannsjefens avgjørelse om hvor ofte det skal feies ut over minstekravet til feiing. Brannsjefens praksis bør nedfelles i skriftlige retningslinjer.

  • Vurderingsgrunnlag for feiehyppighet
  • Faste kriterier for feiing kan settes på grunnlag av:
  • type bebyggelse
  • type fyringsanlegg/ildsted
  • brenselets art (fast, flytende, gassformig)
  • fyringsvaner/fyringsmønster
  • mengde sot i skorsteinen per ildsted
  • trekkforhold
  • dannelse av blanksot

Tilsyn med fyringsanlegg
Tilsyn med fyringsanlegg kan skje samtidig med feiing eller på annet tidspunkt. Når kommunen har tett, eldre bebyggelse med gamle fyringsanlegg som kan være av en slik beskaffenhet at det er behov for mer oppfølging enn vanlig, bør det blant annet vurderes hyppigere tilsyn med fyringsanlegg enn hvert fjerde år.

Tilsyn med fyringsanlegg bør vurderes foretatt etter innkommet melding om nyinstallasjon av fyringsanlegg (ildsted), eller annen informasjon er mottatt om endring av fyringsmønster, f.eks. som følge av eierskifte og rehabilitering. Tilsyn med fyringsanlegg bør også vurderes når feiervesenet er kjent med utenforliggende forhold som kan ha betydning for fyringsanlegget, så som skader etter storm eller flom.

Annet tilsyn
I forbindelse med tilsyn av fyringsanlegg kan det innenfor et begrenset tidsforbruk være hensiktsmessig å innarbeide tilsyn med for eksempel røykvarslere og slokkeutstyr. Oppdager feier andre forhold som er av betydning for brannsikkerheten, skal dette informeres om og, i alvorlige tilfeller, følges opp.

Kontakt oss

Haugesund brannvesen
Karmsundgt. 59 B
 
Telefon: 52 74 47 00
Telefaks: 52 74 47 01

E-post:

Ansvarlig enhet

Brannvesenet

Besøk Brannvesenets egne nettsider:

https://www.haugesund.kommune.no/brannvesenet/

 

Utskrift