Skoleskyss

Lokal beskrivelse

Kommunen har plikt til å sørge for fri skoleskyss til elever i grunnskolen som har minst fire kilometer skoleveg (for 1. årstrinn er det to kilometersgrense) og fylkeskommunen har samme plikt for elever i videregående skole som har minst seks kilometer skoleveg.

Skoleskyss i grunnskolen

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensen to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten hensyn til de oppgitte skyssgrenser.

Skoleskyss i videregående skole

Etter lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) skal fylkeskommunen sørge for fri skoleskyss eller gi skyssgodtgjørelse for elever i den videregående skolen som har minst 6 km. skolevei (§ 7-2). 

For funksjonshemmende elever skal fylkeskommunen om nødvendig sørge for fri skoleskyss uten hensyn til reiselengden. Skyssordningen gjelder ikke for elever ved voksenopplæringskurs, folkehøgskoler eller annen høgere utdanning.

Dispensasjon
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) har med grunnlag i lov og forskrift i brev av 19.05.2004 gitt fylkeskommunen dispensasjon fra bestemmelsen i opplæringslova §7-2. I praksis betyr det at elever i den videregående skole som er bosatt innenfor nærmere definerte områder med godt utbygd rutetilbud ikke gis rett til fri skoleskyss, men henvises til ordningen med ungdomskort.

Skoleskyss i videregående skole >>>

Kolumbus >>>

Kontakt oss

Skoleskyss i grunnskolen

Haugesund kommune
Virksomhetsområde skole
Postboks 2160
5504 Haugesund

TLF: 52 74 32 33

Besøksadresse:
Rådhuset 2. etasje østfløy
Rådhusgt. 66
5528 Haugesund

Skoleskyss i videregående skole:

Rogaland fylkeskommune
samferdselsseksjonen
Postb. 130, 4001 Stavanger,
Telefon: 51 51 66 00

 

Utskrift