Jakt og fangst

Lokal beskrivelse

I Haugesund kommune har miljøvernlederen ansvar for de saker som kommer inn under temaet jakt, fangst og fiske. Utvalg for miljø- og naturforvaltning behandler saker relatert til 12 lover, først og fremst knyttet til landbruk, naturforvaltning, friluftsliv og kulturminnevern.

Ansvarsområdet omfatter bl.a. ansvar for følgende:

  • Viltsaker og forhold knyttet til ferskvannsfiske
  • Motorferdsel i utmark
  • Saker relatert til oppdrettsloven
  • Utarbeidelse og rullering av "Miljøplan for Haugesund kommune"

Uttalelser til konsesjonssaker knyttet til salg av gårdsbruk og fradeling av tomter på et gårdsbruk. 

Seksjonen har utarbeidet flere kart og brosjyrer som kan fås ved henvendelse til Servicesenteret eller miljøvernleder.

Viltområdekart
Haugesund kommune har utarbeidet registreringskart over viltområder i kommunen. Kartet er sist oppdatert i 1999. Det finnes ett kart over småvilt, ett for hjortevilt, ett for truede/sårbare arter (untatt offentlighet) og et prioriteringskart.

Biologisk mangfold
Haugesund kommune gjennomførte registrering av biologisk mangfold i år 2000. Materialet forleligger i form av kart og rapport. Det foreligger kart over naturtyper og et prioritetskart. Registreringskart over biologisk mangfold og Naturtypekartet finnes i høyre kolonne på denne siden.

Grønn hverdag på Haugalandet
Haugesund kommune samarbeider med nabokommunene Karmøy og Tysvær i prosjektet grønn hverdag på Haugalandet. Prosjektet skal stimulere til miljøforbedringer på hverdagsnivå. prosjektet arbeider tett opp mot skoler, barnehager og foreninger.
 
Frisk i friluft
Haugesund kommune ønsker en fysisk aktiv befolkning og vil priorotere prosjekter som stimulere til fysisk aktivitet blant befolkningen.

Forsuringsstatus i Rogaland
Sommeren 2002 undersøkte Fylkesmannen i Rogaland omlag 400 prøver fra ukalka vann i Rogaland. Ca en fjerdedel av innsjøene er enda for sure for aure, til tross for reduksjon av utslipp de siste årene. Resultatene viser likevel en klar bedring i forhold til målinger fra 1980-årene. I Haugesund kommune er de fleste fiskevann svakt sure eller nær nøytrale. Krokavatnet øverst i Kvalavassdraget er det eneste vannet i Haugesund som har hatt svikt i aurebestandene på grunne av forsuring. Vannet blir nån kalket hvert 2. år, og har nå reproduserende aurebestand.

Kontakt oss

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

KORONAVIRUS

Vi gjør oppmerksom på at åpningstidene for tjenestene kan være endret.
Kontaktopplysninger og informasjon fra tjenesteområdene >>>

Servicesenteret har Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr., postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

Fornavn / mellomnavn*Fornavn og mellomnanv
Telefon/Mobil*Telefon/Mobil
Etternavn*Etternavn
E-post *E-post
Hva gjelder din henvendelse?
SEND

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

KORONAVIRUS

Redusert åpningstid fra mandag den 22. juni 2020.
Åpningstid: mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00

Normal åpningstid: 09.00 - 15.00 

 

Utskrift