Tannhelsetjeneste

Lokal beskrivelse

Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. De driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Gratis tannbehandling

Alle barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelmisbrukere i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 %. Ellers har fylkestinget i Rogaland bestemet at også innsatte, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Tannhelse Rogaland har 49 tannklinikker og 300 ansatte. Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket. Hvert år er ca 30 % av Rogalands befolkning under tilsyn av Tannhelse Rogaland. Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunal foretak (FKF), med tannklinikker i alle kommunene, unntatt Utsira kommune. I tillegg har Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssykehus behandlingsrom for tannbehandling i narkose.

Lov om tannhelsetjenesten (1983) pålegger fylkeskommunen å:

  • spre opplysning og øke interessen for hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å fremme tannhelsen
  • ta ansvar for at tannhelsetjenester, medregnet spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket
  • organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen
  • sørge for nødvendig forebygging og behandling til prioriterte grupper. Det skal gis et regelmessig og oppsøkende tilbud til prioriterte grupper

Voksne betalende pasienter er velkomne på de offentlige tannklinikkene, i den grad de har ledig kapasitet.

Les mer på Tannhelse Rogaland sine nettsider >>>

Kontakt oss

Haugesund
Haugesund tannklinikk
Haraldsgata 139, Victoriahjørnet
(inngang fra hjørnet Sørhauggata/Kaigata)
5527 Haugesund
Tlf. 52 70 77 00

Tannleger i Haugesund

Tannleger i Haugesund>>>

 

Utskrift