Sirkelprosjektet - kvalitetsheving av eiendomskartet

Haugesund kommune gjennomfører nå et 3-årig prosjekt der formålet er å heve kvaliteten på eiendomskartet, matrikkelen. 

Kommunen tar sikte på å få på plass grenser for eiendommer som i dag ligger i kartet med bare omtrentlig plassering. Slike er det ca. 1900 av ved starten av prosjektet og de er kjennetegnet ved å ha form av en åttekant. Populært kalles disse «sirkeleiendom» på grunn av formen.

Sikrer medvirkning

Forbedringen har stor praktisk betydning og den bidrar til å sikre medvirkning. For med grensene på plass vil ikke grunneiere bli glemt når det planlegges noe på naboeiendommene som har betydning for dem. Automatiske tjenester som lager nabolister eller eierlister når det skal søkes om byggetiltak eller når planforslag skal sendes rundt på høring, er avhengige av at tilstøtende eiendommer faktisk ligger inntil hverandre i det digitale eiendomskartet. På grunn av dårlig lokalisering av eiendommer har det til nå vært tidkrevende å «spore opp» hvilke eiendommer som skal varsles.

Ensartet og pålitelig register

Videre skal matrikkelen ifølge formålsparagrafen være et ensartet og pålitelig register. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og må naturligvis ivareta dette hensynet i matrikkelloven. Da kan det ikke «diskrimineres» ved at noen eiendommer ligger på riktig plass, mens andre bare er omtrent på plass og fremstår med stort avvik på arealet i forhold til målebrev eller andre rettskilder..

Hvordan påvirker kvalitetshevingen innbyggerne og eiendommene?

Oppdateringen av eiendomskartet baseres på eksisterende målebrev fra opprettelsen av eiendommen og målebrev over eventuelle formelle endringer etter opprettelsen. Også jordskiftekart og andre rettsdokumenter kan være aktuelt grunnlag for kvalitetshevingen.

De som er eier eller nabo til en eller flere eiendommer som mangler grenseinformasjon i matrikkelen vil få et varsel om kvalitetshevingen. Og selv om kommunen som regel vil ha tilgang på de riktige dokumentene gir kommunen opplysning om hvordan grunneiere skal forholde seg dersom disse har formelle dokumenter med opplysninger som tilsier at rettingen ikke blir riktig.

Man «eier der man eier»

Det er viktig å påpeke at rettingen i matrikkelen ikke endrer eksisterende grenser i marken, men gir et mer riktig og fullstendig register. Det betyr at det ikke er matrikkelen som avgjør hvor du eier. Den er ikke rettskilde. Målebrev og andre formelle tinglyste dokumenter er rettskilde. Matrikkelen skal gjenspeile informasjonen i slike kilder. Det betyr at dersom din eiendom er bestemt av fire hjørner med gamle kryss hugget i fjell eller godkjente grensemerker som er beskrevet i jordskiftekart eller målebrev/matrikkelbrev, har lokaliseringen av disse merkene forrang foran registreringen i matrikkelen, dersom de er gyldige. Med andre ord kan en registrering være feil, men det er svært sjelden for koordinater som har status som oppmålt.

Hva skal grunneiere som får et varsel om kvalitetsheving gjøre?

Vi oppfordrer grunneiere som får varsel til å studere de vedlagte kartene og gjerne kontrollere disse opp mot målebrev og annen eiendomsdokumentasjon. Dersom de har andre opplysninger som vi bør være kjent med før vi fører i matrikkelen, så ønsker vi en tilbakemelding til saksbehandler så snart som mulig, men senest innen 3 uker. Hvis mottakeren sender oss info om de er enig i kvalitetshevingen kan det være mulig for oss å oppdatere matrikkelen raskere.

Det vil bli sendt ut informasjon til den enkelte når matrikkelføringen er gjennomført. Alle som har hatt en sirkeleiendom vil få et matrikkelbrev over sin eiendom. Dette er en attestert utskrift med kart over eiendommen og en oversikt over hva som er registrert på eiendommen i matrikkelen.

Nøyaktig klarlegging av eiendomsgrenser?

Sirkelprosjektet er ikke en nøyaktig oppmåling. Registreringen av grenselinjene i matrikkelen vil bli merket med «lav» nøyaktighet, det vil si at de registrerte grenselinjene kan inneha en usikkerhet. Den vurderes til å være typisk +/- 2 meter.

Men kvalitetshevingsprosjekter fører erfaringsmessig til at en del grunneiere komme tilbake til kommunen med et ønske om nøyaktig klarlegging av eiendomsgrenser. I så fall må grunneieren be om en oppmålingsforretning. Dette er en kontinuerlig tjeneste som er uavhengig av sirkelprosjektet og er gebyrbelagt. På kommunens nettsider er det søknadsskjema og mer informasjon.

Byggetiltak og usikre grenser

Etter kvalitetshevingen vil grensene fortsatt ha status som usikre. Det betyr at grunneiere som planlegger tiltak på eiendommen kan få pålegg om å klarlegge grensene nøyaktig gjennom oppmålingsforretning før byggesøknaden kan behandles. Dette for å sikre at tiltaket er innenfor tillatte rammer.

Nyttige nettsider:

Våre kart på internett

Nasjonale kart som viser eiendommen i matrikkelen med kvalitetskoding på grensene: · www.norgeskart.no - Søk opp eiendommen og velg temakart «eiendom» ·

Informasjon om matrikkelen: kartverkets matrikkelbrosjyre.

Veiledning til søknad om oppmålingsforretning: Oppmåling - Haugesund kommune