PPT illustrasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er kommunens faglige instans og har to hovedfunksjoner:

  1. Gi hjelp til skolene og barnehagene med kompetanse og organisasjonsutvikling for bedre å kunne tilrettelegge for elever med særlige behov.
  2. Sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

PPT for Haugesund, gir også tjenester til kommunene Sveio og Utsira.

Rettighetene er hjemlet i opplæringsloven kapittel 5. Her er også krav til henviser og til saksbehandlingen.

Dersom barnet/eleven ikke får – eller kan få – tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet, skal retten til spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning vurderes. For å få spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge et enkeltvedtak og PPT må skrive en sakkyndig vurdering/tilrådning. Denne vil være et grunnlagsdokument for vedtak – men det er kun vedtaket som gir rett til spesialundervisning/hjelp etter opplæringsloven.

Krav til saksbehandlingen og henviser er hjemlet i opplæringslovens kapittel 5.

Både foreldre og barnehage/skole kan henvise til PPT. Det kreves at henviser benytter PPT sitt henvisningsskjema og gir relevante opplysninger til PPT på henvisningstidspunktet. Det kreves også samtykke. Samtykke fra barnet selv, kreves ved fylte 15.

Foresatte kan også ta kontakt med barnehagen/skole og be om henvisning til PPT.

Ved henvisning fra skole eller barnehage skal elevens/barnets utbytte av det ordinære tilbudet vurderes. I forbindelse med dette skal ulike tiltak være forsøkt og vurdert i samarbeid med PPT. Det utarbeides en pedagogisk rapport hvor tiltak og effekt av tiltak beskrives i tillegg til andre viktige forhold.

Før henvisning til PPT skal samtykke fra foreldre/foresatte innhentes. Er barnet over 15 år skal også barnet skrive under. I alle henvisninger skal barnet alltid høres i det som angår barnet selv.