Uførepensjon

Hvorfor ny uførepensjon?

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon er en del av pensjonsreformen, og trer i kraft fra og med 1. januar 2015. Uførepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene endres for å samsvare bedre med den nye uføretrygden i folketrygden.

Fra 1. januar 2015 kan du få uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra HKP. Uførepensjon gis når du har rett til uføretrygd fra folketrygden, mens midlertidig uførepensjon gis når du har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Det er også mulig å få uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra HKP dersom du ikke mottar noen ytelse fra folketrygden, men du må da være minst 20 % ufør.

Uførepensjon

Hvis din inntektsevne blir redusert på grunn av sykdom eller skade slik at du ikke lenger kan arbeide i din vanlige stilling, eller alternativt finne annet passende arbeid, kan du ha rett til pensjon fra HKP. Ved vurderingen av om det foreligger sykdom, benyttes det samme sykdomsbegrepet som i folketrygden.

Uførepensjonen er det du skal leve av når inntektene dine går ned på grunn av uførhet som gjør deg helt eller delvis ute av stand til å ha lønnet arbeid.

I tillegg til pensjon fra HKP kan du ha krav på AAP (Arbeidsavklaringspenger) eller uføretrygd fra folketrygden. Disse ytelsene blir utbetalt av NAV.

Ta kontakt med din arbeidsgiver i god tid før sykepengene opphører. Vi anbefaler tre måneder før sykemeldingsperioden har vart i ett år. Vi anbefaler deg også å ta kontakt med ditt NAV-kontor i god tid.

Det er også krav om en uføregrad på minst 20 % for å få uførepensjon fra HKP.

Merk at retten til uførepensjon kan begrenses i enkelte tilfeller. Uførhet som inntrer innen to år etter innmeldingen og som skyldes sykdom eller lyte man led av ved innmeldingen, gir ikke rett til pensjon. Dette gjelder dersom arbeidstakeren kjente til sykdommen eller lytet ved innmeldingen. Dette skyldes at det ved innmelding i HKP ikke kreves legeerklæring eller helseattest, i motsetning til ved individuelle pensjonsforsikringsavtaler hvor dette er et krav.

 

 Ved beregning av uførepensjon benytter vi uføredeltiden.

Ved delvis uførhet blir pensjonen beregnet i forhold til den delen av inntektstapet som skyldes sykdommen eller skade.

Ettersom uførepensjonen fra HKP fra 1.1.2015 gikk over til å bli et påslag til uføretrygden fra folketrygden , skal disse ytelsene ikke samordnes. 

Dersom du forsørger barn under 18 år, får du et tillegg på  4% av pensjonsgrunnlaget. Du får barnetillegg for inntil tre barn. 

 

Slik søker du uførepensjon
Den som er langtidssykemeldt skal få oppfølging av arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ansvar for å orientere den sykemeldte om rettigheter i pensjonskassen, og for å gi pensjonskassen melding om dato for opphør av sykepenger.

Når HKP mottar en slik melding vil vi sende deg en orientering.

Du kan også selv ta direkte kontakt med oss for å søke om pensjon.

Du må henvende deg til NAV for å søke arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden. Pensjonskassen følger i hovedsak NAVs vedtak.

ARBEIDSINNTEKT i tillegg til uførepensjon.
Skjer det endringer i din helsetilstand, stilling eller arbeidsinntekt plikter du å gi pensjonskassen melding om dette. Uførepensjonen, midlertidig eller varig, er kompensasjon for tapt arbeidsinntekt på grunn av sykdom eller skade, og uførepensjonen vil endres i forhold til inntekten du har i tillegg. 

NB! Har du uføreytelser både fra NAV og fra HKP, må du melde fra begge stedene dersom du får endringer i inntektsforholdene.

 

For mye utbetalt pensjon på grunn av endringer i stilling og/eller arbeidsinntekt vil bli krevd tilbakebetalt.

Inntekt fra arbeid i Haugesund kommune eller fra virksomheter som har offentlig tjenestepensjonsordning:

For at pensjonen skal bli riktig må du gi beskjed til HKP i følgende tilfeller:

• Fast endring i stilling i form av høyere eller lavere deltid
• Bortfall eller endring av tilleggslønn
• Lønn for ekstra arbeid som det ikke er tatt hensyn til ved fastsettelse av pensjonen

I følge hovedtariffavtalen skal all timelønn medregnes som pensjonsgivende inntekt inntil 100% stillingsstørrelse. Dette avregnes hvert kvartal i lønnssystemet og overføres til pensjonskassens medlemsregister.

Er det utbetalt feil pensjon vil det bli avregnet i senere utbetalinger, eventuelt krevd tilbakebetalt.

Søknad om midlertidig/fast uførepensjon

Utskrift

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår