Alderspensjon

Søknad om alderspensjon Du kan søke alderspensjon fra pensjonskassen

  • når du har oppnådd stillingens aldersgrense, eller
  • inntil 3 år før aldersgrensen dersom summen av alder og medlemstid er 85 år eller mer (85-årsregelen), eller
  • når du har fylt 67 år.

Aldersgrensen er knyttet til stillingen du er ansatt i, og gir deg rett (men ikke ubetinget plikt) til å gå av med alderspensjon. Den ordinære aldersgrensen i det offentlige er 70 år. Enkelte stillinger har lavere aldersgrense – særaldersgrenser.

Fratrer du helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10% av full stilling, kan du søke alderspensjon.

Fratrådt medlem, se Oppsatt pensjon

Pensjonens størrelse
Pensjonens størrelse avhenger av antall medlemsår (tjenestetid), sluttlønn og stillingsstørrelse. Full alderspensjon fra pensjonskassen er 66% av sluttlønn ved full opptjening (30 år) før samordning. Har du hatt varierende stillingsstørrelse, vil pensjonen bli beregnet etter gjennomsnittlig deltid.

Alle tidsrom du har vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning legges sammen, og den samlede tjenestetid rundes av til nærmeste hele år. Det vil si at mindre enn 6 mnd. rundes nedover,mens 6 mnd eller mer rundes oppover. En måneds tjenestetid fra eller til kan derfor ha betydning for pensjonens størrelse dersom du ikke har full opptjening.

Dersom du har barn under 18 år får du utbetalt barnetillegg med 10% av alderspensjonen for hvert barn, begrenset til 90% av pensjonsgrunnlaget.

Alderspensjonen løper fra første dag etter at lønn fra arbeidsgiveren er stoppet, og den er en livsvarig ytelse.

Før 67 år 

Alderspensjonen før 67 år blir utbetalt uten samordning med alderspensjon fra folketrygden og uten levealdersjustering. Mottar du annen ytelse fra NAV, eks. AAP, uførepensjon elller etterlattepensjon, skal alderspensjonen fra HKP samordnes med disse.

Fra 67 år
Alderspensjonen fra pensjonskassen blir fra 67 år samordnet med alderspensjonen fra folketrygden. Samordning betyr at pensjonskassens ytelser blir redusert i hht samordningsloven. Folketrygdens ytelser utbetales i sin helhet.

Levealderjustering
Alderspensjon fra pensjonskassen levealderjusteres fra fylte 67 år

Slik søker du alderspensjon
Du anbefales å ta kontakt med HKP for å få informasjon om hvilket regelverk som gjelder for din stilling.

Har du vært medlem i andre offentlige pensjonsordninger tidligere, må du opplyse om dette i søknaden. Da innhenter vi nødvendige opplysninger derfra.

Alderspensjonen kommer ikke automatisk verken fra NAV eller HKP. Du må søke om alderspensjon begge steder. Søknadsskjema til HKP finner du nederst på siden her.

Alderspensjon, inntekt og innmelding
Etter Arbeidsrettens dom av 21.6.2013, og endring av Hovedtariffavtalen med virkning fra 1.10.2013, gjelder følgende:

Inntekt fra privat sektor – dvs fra virksomheter som ikke har offentlig tjenestepensjonsording og ikke er medlem av Overføringsavtalen – kan du ha arbeidsinntekt uten at det får konsekvenser for alderspensjonen fra pensjonskassen. NB! Dette gjelder de som har alderspensjon fra pensjonskassen – ikke de som har avtalefestet pensjon AFP.

Inntekt fra offentlig sektor - pensjonistvilkår
Dersom du arbeider på «pensjonistvilkår», kan du også arbeide så mye du vil uten at det får konsekvenser for alderspensjonen din.

Reglene for «pensjonistvilkår» får du hos din arbeidsgiver.

Denne ordningen – pensjonistvilkår – gjelder ikke for AFP-pensjonister 62-64, og fram til 1.5.2014 heller ikke for medlemmer av Akademikerne kommune. De som har AFP 65-66 kan i noen tilfeller jobbe på pensjonistvilkår. Hvis du er i tvil om «pensjonistvilkår»-ordningen gjelder for deg, ta kontakt med arbeidsgiveren din.

Inntekt fra offentlig virksomhet på andre vilkår enn pensjonistvilkår, medfører innmelding i pensjonskassen, og redusert pensjon.

 

Søknad om alderspensjon

Utskrift

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår