Klima, energi og naturmangfold

KORT FORTALT
Her finner du gjeldende kommunedelplan for Energi og klima 2012-2020 og Naturmangfordsplan 2018-2026. I tillegg foreligger forslag til ny kommunedelplan for Klima- og energi 2021-2030 og handlingsplan.

Rullering av Kommunedelplan for Klima- og energi 2021-2030

Kommunedelplan for Klima- og energi 2021-2030 (Klima- og energiplan) gjennomgår i 2021 en rullering. Alle dokumenter knyttet til det pågående planarbeidet vil samles på denne siden. Planen er ventet vedtatt høsten 2021.

Høringsdokumenter fra 2021:

Forslag til Klima- og energidel
Planforslaget synliggjør utviklingen av klimagassutslipp fra 1990 til de nyeste tilgjengelige dataene fra 2019 Klimaregnskap av dagens situasjon viser at Haugesund kommune er lagt unna å oppfylle vedtatt mål fra gjeldende Energi og klimaplan 2012-2020 og hvordan utslippene fordeler seg på ulike sektorer i kommunen. Planforslaget viser både nåværende situasjon og forventet utvikling av energiforbruk og klimagassutslipp i kommunen som helhet (geografiske utslipp) og som virksomhet.

Forslaget har både visjon og et hovedmål:

  • Visjon: Haugesund skal gjennom bærekraftig byutvikling både ta sitt globale samfunnsansvar og være et forbilde på evnen til å overleve, tilpasse og trives i enhver utfordring.
  • Hovedmål: Kommunen skal fram mot 2030 kutte klimagassutslippene med minimum 55 prosent, sammenlignet med referanseåret 1990.

Planforslagets ulike delmål og tilhørende tiltak er fordelt på fem ulike kategorier. Dette er gjort for å skape et bedre oversiktsbilde av dagens situasjon og tydelig vise hva Haugesund kommune må arbeide med frem mot 2030 innen ulike ansvarsområder.

De ulike kategoriene er:

  • Energi, bygg og anlegg
  • Mobilitet
  • Ressursbruk
  • Innkjøp av varer og tjenester
  • Klima og natur

Gjennom planperioden legges det opp til evaluering av gjennomførte tiltak, måloppnåelse og vurdering av behov av tiltak. Haugesund kommune skal derfor utarbeide et årlig klimabudsjett. Dette skal fungere som et styringsverktøy for å nå klimamålene som vedtas, og skal identifisere og koble utslippsreduserende tiltak, kostnader og ansvar. Klimabudsjettet skal integreres i kommunens årlige budsjett.

 

Last ned "Forslag til Klima- og energiplan" (PDF, 2 MB)  

Forslag til Handlingsdel
Hensikten med handlingsdelen er å synliggjøre hvordan Haugesund kommune skal jobbe for å nå vårt klimamål i 2030 gjennom mål, tiltak og virkemidler. Handlingsdelen er å anse som en verktøykasse for kommunens videre klimaarbeid. Den vil revideres årlig gjennom klimabudsjett og vil gjennomgå en full rullering i løpet av 2024 for å vurdere behovet for oppdatering av mål, tiltak og virkemidler.

 Last ned "Forslag til Klima- og energiplan Handlingsdel" (PDF, 2 MB)

Informasjon om rulleringen
Plan- og miljøutvalget ble orientert om planarbeidet 25.02.2021. Tilgjengelig på https://haugesund.kommunetv.no/archive/237. Orienteringen begynner 32 minutter inn i videoen.

Plan- og miljøutvalget behandlet planforslag 27.09.2018. Tilgjengelig på https://haugesund.kommunetv.no/archive/254 (PS 15/21).

Formannskapet behandlet planforslaget 21.04.2021. Tilgjengelig på https://haugesund.kommunetv.no/archive/256 (PS 25/21).

Høringsperiode
Høringsperioden er satt til ca. seks uker og vil være fra 15.05.2021 - 29.06.2021.

Innspill sendes til postmottak Haugesund kommune

Planprogram
Planprogrammet som fastsetter rammene, innhold og prosess, for planarbeidet ble fastsatt av formannskapet 17.10.2017.