Sentrumsplanen

KORT FORTALT

  • Kommunedelplan for Haugesund sentrum, Sentrumsplanen, viser vei for videre utvikling av byen vår.
  • Sentrumsplanen tilrettelegger for boligfortetting, sikrer kvalitet i bygg og våre felles by- og gaterom og ivaretar byens viktige kulturmiljøer.

Plandokumentene

Kommunedelplan for Haugesund sentrum, Sentrumsplanen RL1700, ble vedtatt av Haugesund bystyre 15. juni 2022.

Kommunedelplan for sentrum 2022-2030 (PDF, 674 kB)

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. I tillegg har vi laget ulike temakart. I forbindelse med planarbeidet har vi utarbeidet "Fortettingsplan Haugesund sentrum", "Formingsveileder for Haugesund", "Hensynssoner kulturmiljø" og "Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)".

Vedlegg

Andre vedlegg til saken: "Saksfremlegg", "Protokoll", "Endringer i planbestemmelser", "Oppsummering og vurdering av marknader", "Innspill fra offentlige instanser", "Innspill fra private", Havnepromenade - temautredning", "Kombinerte formål - notat" og "Strategier og virkemidler" 

Du finner alle dokumentene på arealplaner.no

Kontaktinformasjon

Kent Geirmund Dagsland Håkull
Avdelingsleder
E-post
Mobil 96 91 02 21