Vedtatte reguleringsplaner

Haugesund  bystyre har i møte 18. mai 2022 vedtatt følgende detaljreguleringer:

  • Edda-kvartalet med plan-ID RL1810
  • Salhusvegen 75 m.fl. med plan-ID RL1805
  • Smedasundet 74 og 77 med plan-ID RL1798

Århaugtunet 34 med plan-ID RL1797

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Saksdokumentene er lagt ut på www.arealplaner.no. Velg Haugesund kommune og skriv inn eiendommens adresse eller plan-ID.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra kunngjøringen, jf. pbl § 1-9.

Send eventuelle klage til kommunen på e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller i brev til Postboks 2160, 5504 HAUGESUND. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.