Vedtatt reguleringsplan for Jarhaug

Haugesund bystyre har i møte 6. september 2023 vedtatt detaljregulering for Jarhaug med plan-ID 202207.

Planvedtaket kunngjøres med dette i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Saksdokumentene finner du her: https://www.arealplaner.no/haugesund1106/arealplaner/623

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra kunngjøringen, jf. pbl § 1-9.

Send eventuell klage til kommunen på e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller i brev til Postboks 2160, 5504 HAUGESUND. Merk uttalelsen med plannavn og plan-ID.