Vedtatt reguleringsendring Rindå 5

Utvalg for plan og miljø har vedtatt endring av reguleringsplan for Rindå 5 – med plan-ID RL1112

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. 

Hensikten med reguleringsendringen er å gjennomføre et makebytte, der areal regulert til friområde endres til boligformål, mens areal regulert til boligformål endres til friområde.

Alle saksdokumenter er tilgjengelig gjennom: https://www.arealplaner.no/, ved å søke på navn eller RL-nummer/Plan-ID.