Vedtatt reguleringsendring for Beverskaret/Litlaskar

Utvalg for plan og miljø har vedtatt endring av reguleringsplan for Beverskaret/Litlaskar – med plan-ID RL1744

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Hensiktens med reguleringsendringen er å justere plassering og størrelse på overflateparkeringsplasser og garasje i tilknytning til nytt boligprosjekt i Beverskaret. 

Alle saksdokumenter er tilgjengelig gjennom: https://www.arealplaner.no/, ved å søke på navn eller RL-nummer/Plan-ID.