Vedtatt kommunedelplan for overvann 2021-2023

Haugesund bystyre har i møte 09. november 2022 vedtatt kommunedelplan for overvann 2021-2032.

Hensikten med planen er å gi Haugesund kommune er et godt verktøy for å møte og håndtere klimautfordringene som kommer i årene fremover knyttet til mer og kraftigere nedbør. Bystyrets vedtak er endelig og kan ikke påklages jf. § 11-15. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15.

Du finner saksdokumenter på kommunens nettside:
https://www.haugesund.kommune.no/organisasjonen/planer-og-rapporter/kommunedelplaner/