Vedtatt endring av detaljreguleringer

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 har Utvalg for plan og miljø vedtatt endring av: Detaljregulering for Fv47 Fagerheim – Ekrene, RL1729 og detaljregulering for Sveiven, øvre del, RL1679

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 har Utvalg for plan og miljø vedtatt endring av: 

Detaljregulering for Fv47 Fagerheim – Ekrene, RL1729.

Planen endres for at den skal være i samsvar med den utbyggingen som gjennomføres. Vegstandarden reduseres fra H5 til H1.

H1-standard er tofelts veg med forsterket midtoppmerking og kryss i plan. 

Detaljregulering for Sveiven, øvre del, RL1679

Hensikten med endringen er å omgjøre felt BB1-blokkbebyggelse i gjeldende plan til felt BF9 for frittliggende småhus.

Vedtakene kan påklages. Skriftlig og signert klage sendes kommunen innen 1. juni.

Saksdokumentene er tilgjengelig på innsynsløsningen https://www.arealplaner.no/

Kontaktinformasjon
Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund,  e-post: postmottak@haugesund.kommune.no Telefon:  52 74 30 00