Vedtatt detaljregulering for Skeisvannvegen og deler av Haakonsvegen

Haugesund bystyre har i møte 12. juni 2024 vedtatt detaljregulering for Skeisvannsvegen og deler av Haakonsvegen – med plan-ID RL1809

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.  

Hensikten med planen er å legge til rette for sammenhengende fortau og sykkelfelt på strekningen, ny kollektivholdeplass for skolebuss samt forbedre trafikksikkerheten ved å rette opp kryss m.m. 

Saksdokumenter er tilgjengelig gjennom: https://www.arealplaner.no/, ved å søke på navn eller RL-nummer/Plan-ID.

Kartet viser en gul linje som går gjennom Skeisvannsvegen og deler av Haakonsvegen i Haugesund kommune. - Klikk for stort bilde Kart