Varsel om planarbeid – Plan RL1650 – Detaljregulering for Salhusvegen 129 Clausen Kolonial 35/135

I samsvar med § 12-14, 2. ledd i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat reguleringsendring.

Planforslaget er en mindre endring av plan RL1650. Endringene som foreslås er av mindre art og ønskes gjennomført for å flytte næring fra under bakkeplan til på bakkeplan. Dette kan gi en mer hensiktsmessig disponering av bebyggelse og uteareal innenfor formålet RL1650.

I gjeldende plan (Plan RL1650 – Detaljregulering for Salhusvegen 129 , vedtatt 31.08.2011) er området regulert med formål for:

  • Bebyggelse og anlegg (Bolig/forretning, Varemottak forretning, tekn. Rom forretning og garasje)
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjørevei, fortau, og parkering)
  • Grønnstruktur (grønnstruktur)

Planområdet som endres er på ca. 1.4 daa, og ligger langs østsiden av Salhusvegen, Fv 4852, i Haugesund.

Kommunen har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en enkel planprosess uten offentlig ettersyn. Dette gjelder endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det foreliggende varsel må derfor betraktes som eneste mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd.

Se vedlagte dokumenter, referat fra oppstartmøte, plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse:

Vedlegg 1 - Skisse utomhusplan A3 (PDF, 257 kB)

Vedlegg 2 - Teknisk plan - tegninger VA (PDF, 481 kB)

Vedlegg 3 - Skjema_Anmodning om_referat fra oppstartsmøte_Haugesund kommune_rev.1 (PDF, 4 MB)

Vedlegg 4 - Gjeldende planbestemmelser og plankart (PDF, 4 MB)

Vedlegg 5 - RL1650 Oversikt over endringer i bestemmelser (PDF, 193 kB)

Vedlegg 6 - Stedsanalyse (PDF, 8 MB)

Vedlegg 7 - Plankart RL1650-1 (PDF, 465 kB)

Vedlegg 8 - Planbeskrivelse_v03 RL1650 (PDF, 2 MB)

 

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Kontaktperson: Elisabeth Brandtzæg, arkitekt MNAL

Tlf: 959 28 428

E-post: elisabeth@petter-rasmussen.no

 

Eventuelle merknader sendes innen 18.08.2021 til:

E-post: elisabeth@petter-rasmussen.no

Brevpost til adresse: Petter J. Rasmussen AS, Diktervegen 8, 5538 HAUGESUND