Varsel om oppstart av detaljregulering: Skeisvoll gård - RL1811

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for restarealet av Skeisvoll gård i Haugesund kommune.

Planområdet er på ca. 12 daa. Området ligger i nordre del av Haugesund og avgrenses av vegen Elvegård i vest og Kvalavassdraget i øst. Nord og sør for planområdet ligger det eksisterende boligområder med frittliggende- og konsentrert småhus.

Planområde
Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 26/4, 26/525 og 26/683 mfl., jf. fig. 1.

Fig.1 Planavgrensning (m/rødt)  

Formål med planarbeidet
Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting/boligutvikling med 8 stk. frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg, så som adkomst, nærlek og renovasjon. Planarbeidet skal ivareta og styrke kultur- og naturverdier i planområdet med omegn. Eksisterende gårdshus inkl. hageanlegg med noen av sine verdifulle trær og gjestehus skal tilrettelegges for vern. Det er utført rapportering av naturmangfold og utarbeidet stedsanalyse med dette som bakteppe. Sakkyndig skal også foreta grunnundersøkelse i løpet av planprosessen for å sikre forsvarlig etablering av bebyggelse lengst øst i planområdet, i randsonen mot Kvalavassdraget.

Tettheten i planområdet forventes å bli lavere enn hva overordnede planer etterspør. Det vises til retningslinje for Areal og transportplan for Haugalandet pkt. 14, samt retningslinje i Kommuneplanen for Haugesund § 71 For å ivareta og styrke stedlige forhold så som bebyggelsesstruktur, terreng, landskap og vegetasjon, så er tettheten i planinitiativet forespeilt til ca. 1,1 boliger/daa.

Konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanen som viser bolig for området, jf. fig. 2.

Fig.2 Utsnitt kommuneplan (planavgrensning m/rødt) 

Henvendelser
Henvendelser som gjelder planarbeidet kan rettes til:
Kontaktperson:  Mona Fågelklo
Mobil nr.:  41 36 70 96
E-post:  m.fagelklo@abhb.no

Merknader
Eventuelle merknader sendes innen 15.10.2021 til:
Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
Pb 29, 5501 HAUGESUND
E-post:  m.fagelklo@abhb.no