Varsel om oppstart av detaljregulering for Håvåsryggen, RL1764

Haugesund kommune varsler at det i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 settes I gang arbeid med detaljregulering av eksisterende gangforbindelse over Håvåsryggen fra Haugesund sykehus i nord, forbi Lillesund skole, og sørover til og med Håvåsen skole.

Formålet med planen er å forbedre eksisterende gangforbindelse. Fra Haugesund sykehus til Lillesund skole er det lagt opp til en løsning med fortau på begge sider av Jonas Lies gate. For resterende strekning sørover mellom Lillesund skole og Håvåsen skole blir det foreslått en løsning med 3,0 meter brei sykkelveg og 2,0 meter bredt fortau. Planarbeidet skal også legge til rette for at trafikksituasjonen rundt Lillesund skole og Håvåsen skole blir mer oversiktlig enn i dag.

Haugesund kommune har vurdert at planarbeidet ikke vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn, jfr. PBL §§ 4-1 og 4-2. Det utarbeides ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

 

Norconsult er planfaglig rådgiver i planarbeidet. Henvendelser vedrørende planarbeidet og eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet skal sendes innen 17.10.2022 til:

Norconsult AS, Postboks 458, 5501 Haugesund, kontoradresse: Torggata 10, 5525 Haugesund

Kontaktperson Norconsult: Jon Lofthus Aarsand, mobil: 996 13 366 e-post:  jon.lofthus.aarsand@norconsult.com