Søk om tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer

Haugesund kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Rogaland til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer.

I den anledning ønsker kommunen å samarbeide med frivillige organisasjoner. Målet er å sikre aktiviteter og sosiale møtearenaer for personer innen psykisk helse- og rusfeltet som et supplement til det kommunale tjenestetilbudet.

Vilkår for tilskudd
Målet med tilskuddet er å bidra til smittevernfaglig trygg drift av tjenestetilbud til målgruppen personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer, i forbindelse med koronapandemien.

Tilskuddet skal ikke brukes til kartlegging o.l., men anvendes til konkret aktivitet som kommer brukerne raskt til gode.

Haugesund kommune har satt av 200.000 kr til fordeling. Midlene skal benyttes for 2021.

Haugesund kommune vil prioritere organisasjoner som allerede har kompetanse og erfaring med å tilby tjenester til målgruppen.

Tilskuddet kan fordeles på flere søkere.

Rapportering
Haugesund kommune skal ha tilsendt kort statusrapport innen 15.12.2021.

Statusrapport skal gi en kort beskrivelse av tilbudet som er blitt gitt og antall brukere som har nyttiggjort seg av tilbudet. Videre bes det om en kortfattet vurdering av nytteverdien for brukerne.

Søknadsfrist
15.juni, 2021.

Kortfattet søknad sendes til Frivillighetskoordinator Ingvild Bjerkeland på e-post.

Kontaktinformasjon
For ytterligere spørsmål, kontakt:

Frivillighetskoordinator Ingvild Bjerkeland

Telefon 928 09 438

E-post ingvild.bjerkeland@haugesund.kommune.no