Oppstartsvarsel - full planprosess uten planprogram

Varsel om planarbeid – COOP EGILS VEG– Plan-ID 202208

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat detaljreguleringsarbeid.

Formålet med planen er å endre fra nåværende offentlig formål til næring/butikkformål (nærbutikk).

Planområdet er på ca. 5 daa og ligger ved Egils veg i Haugesund, gnr./bnr. 26/321.

Endelig planforslag kan bli noe mindre i areal enn vist ved oppstart.

Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning.

Planforslaget er omfattet av vedl. II 11.j. (Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål) i forskrift om konsekvensutredninger og skal vurderes nærmere.  I følge §8a. skal planer og tiltak konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Planforslaget vil ikke få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn iht. §10. Tiltaket er ikke omfattet av §10 c) da statlige planretningslinjer følges. I ATP-Haugalandet står følgende i pkt. 5a) «Nærbutikk og nærservice er et tilbud til det lokale bomiljøet utenom senterstrukturen. Nærbutikk er en eller flere butikker med dagligvarer (handel med hovedvekt på mat og drikke), bakeri eller blomster. Nærservice er mindre publikumsrettede virksomheter i selvstendige enheter som kan etableres i sammenheng med nærbutikk, slik som frisør, kafé og apotek. Tilbudet kan ikke etableres hvis det vurderes å konkurrere med etablerte sentre. Nærbutikk og nærservice har en arealbegrensning på inntil 1000 m2 BRA til handel og inntil 500 m2 BRA til andre publikumsrettede virksomheter.

Se vedlagt kart over planområde, referat fra oppstartsmøte og planinitiativ.

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Kontaktperson: Hjørdis Hausken

Tlf: 924 10 516

E-post: hjordis@ly-al.no

Eventuelle merknader sendes innen 19.08.22 til:

E-post: hjordis@ly-al.no

eller

Adresse: LY areal & landskap, Pb. 358, 5501 Haugesund

Kartoversikt Egils veg