Oppstart planarbeid Tittelsnesvegen 122 og 126

På vegne av A. Utvik AS varsles det i samsvar med PBL§ 12-8 om igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Tittelsnesvegen 122 og 126, planID RL1812 i Haugesund kommune.

Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommen 22/27 langs gamle Tittelsnesvegen, nord i Haugesund sør for byggefeltet Kopphaug og vest for Tornesvatnet. Planområdet er på ca. 11,6 daa.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus med tilhørende anlegg, samt ivareta randsonen mot Kvalavassdraget. Det legges til rette for et større friområde og uteoppholdsareal med nærlek sørvest i planområdet, som vil være unikt for boligene med umiddelbar nærhet til større rekreasjonsområder i nærområdet.

Planskissen er revidert ihht. avklaring i oppstartsmøte for formålet i sørvest, friområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Planskisse med avgrensning (øverst) og foreløpig situasjonsplan (nederst). Kilde: Ark. BHB AS

Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet er i tråd med kommuneplanen som viser boligformål for eiendommen 22/27. Haugesund kommune har dermed vurdert at planarbeidet ikke vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn, jfr. PBL §§ 4-1 og 4-2. Det utarbeides ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Utsnitt kommuneplan. Kilde: Fonnakart

Planområdet omfattes i dag av en eldre reguleringsplan, RL910 som regulerer eiendommen 22/27 til gartneri, med åpning for bolig i forbindelse med driften på gartneriet.

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner. Kilde: Arealplaner.no

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet skal sendes innen 19.08.2022 til:

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS

v/Vivian Mortveit

Pb 29, 5501 HAUGESUND 

Mobilnummer 922 40 424 e-post: v.mortveit@abhb.no