Oppstart planarbeid Stadion Nord

På vegne av A. Utvik AS varsles det i samsvar med PBL§ 12-8 om igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for STADION NORD, plan-ID 202201 i Haugesund kommune. 

PLANOMRÅDE 

Detaljreguleringsarbeidet omfatter eiendommene 30/745, 30/748, 30/750, 30/755, 30/1049, del av 30/638 og del av 30/787. Området ligger sør for Djupaskarsvegen og nord for Haugesund Stadion, i Haugesund kommune. Planområdet er på ca. 9,1 daa. 

 

 

Figur 1: Planens avgrensning. Kilde Ark. BHB AS 

 

FORMÅL MED PLANARBEIDET 

Formålet med planen er å transformere del av areal som tidligere vært brukt i forbindelse med aktiviteter som foregår på Haugesund stadion. Arealene skal via en detaljplanprosess transformeres til et kombinert forretnings-/boligområde med tilhørende funksjoner, og offentlig gangareal/torg. Samtidig skal Haugesund stadion med sitt behov for tilkomst/rømning for publikum, og tilkomst for vedlikehold ivaretas vest og øst i planområdet. Aktivitetsbåndet fra Flotmyr-reguleringen skal videreføres gjennom/langs planområdet. 

 

PLANGRUNNLAG 

Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet er i tråd med dagens gjeldende plan RL1400 med formål stadion, forretning, kontor, bolig, samt områderegulering for Flotmyr RL1701 med formål offentlig gangareal/torg. Haugesund kommune har dermed vurdert at planarbeidet ikke vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn, jfr. PBL §§ 4-1 og 4-2. Det utarbeides ikke planprogram med påfølgende konsekvensutredning.