Oppstart av planarbeid: Reguleringsplan for ny forbindelse til Risøy

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for ny forbindelse til Risøy, over Storasundskjærene i Haugesund. Reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og planen blir derfor konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854).

Hvorfor utarbeides det reguleringsplan for ny forbindelse til Risøy?

Formålet med prosjektet er å gi planmessige rammer for bygging av ny bruforbindelse til Risøy fra sør, via Storasundskjærene. Forbindelsen skal gi bedre forhold for både myke trafikanter og næringstrafikk til og fra øya.

Planen skal legge til rette for et vegsystem som gir en bedre overgang mellom næringsområdene og boligene på Risøy med sikte på å oppnå bedre forhold for næringsliv og nærmiljø.

Vegforbindelsen skal også legge til rette for adkomst til en mulig fremtidig arealutvikling på Storasundskjærene, men detaljene i en slik utvikling må løses i et separat planprosjekt.

Planinitiativ
Forskrift for konsekvensutredninger stiller ikke krav om at det skal utarbeides et planprogram når planarbeidet faller inn under § 8. Det er imidlertid utarbeidet et planinitiativ som gjør rede for formål med planen, opplegg for medvirkning, beskrivelse av tiltaket og utredningsprogram m.m. Dette ligger vedlagt.

Plangrense
I forbindelse med varsling av oppstart er det vist en planavgrensning som definerer området hvor det kan forventes at reguleringsplanen vil legge føringer for permanent og midlertidig arealbruk. Endelig plangrense og innhold i plankartet blir kunngjort når planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn. Et kart med varslet planavgrensning ligger ved dette brevet.

Planinitiativ og planavgrensning ligger vedlagt og kan også finnes på Haugesund kommunes nettsider. Vi ber om at grunneiere melder dette varselet videre til eventuelle leietakere.

 

Har du innspill til planoppstart?

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte om planarbeidet den 19. april 2022 klokken 17.30-19.30 på Edda kino, sal 2.

Har du spørsmål om informasjonsmøtet eller planarbeidet generelt?
Kontakt planleggingsleder Marte Ness Aarak på e-post: marte.ness.aarak@rogfk.no eller telefon 957 44 515. Det er også mulig å avtale eget møte i etterkant av det åpne informasjonsmøtet.

Merknader til planoppstarten kan sendes til Rogaland fylkeskommune på e-post: firmapost@rogfk.no eller til: Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger. 

Frist for å sende inn merknader er 20.05.2022. Merk sendingen med Ny forbindelse til Risøy 202206, og saksnummer 2022/25817. Husk å signere med fullt navn og adresse.

Hva skjer med deres merknader?
Vi svarer ikke på innsendte merknader direkte, men alle innspill oppsummeres og kommenteres. Innspillene vil sammen med våre kommentarer følge saken videre i arbeidet med å utarbeide planforslag til offentlig ettersyn.

Når planforslaget legges ut på offentlig ettersyn, blir det nye muligheter til medvirkning. Dere kan holde dere orientert gjennom å besøke Rogaland fylkeskommune sine nettsider. Medvirkningsarrangementer vil også annonseres i media. Som grunneier, part i saken eller annen høringsinstans vil dere også bli tilskrevet når planen legges ut til offentlig ettersyn.

Vi ser frem til en god planprosess med god hjelp fra dere.

Hilsen

Ivar Kalkvik

prosjektleder

Marte Ness Aarak

planleggingsleder