Offentlig høring av kommunedelplan for overvann 2021-2032

Forslag til kommunedelplan for overvann 2021-2032 ble behandlet etter plan- og bygningslovens § 11-14 i Formannskapet den 23.06.2021 og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er satt til 8 uker.

Om forslaget
Kommunedelplan for overvann skal sikre at tema overvannshåndtering kommer tidlig inn i plan- og byggeprosesser, samt sikre en helhetlig og samordnet koordinering av alt arbeid med overvann i Haugesund kommune. Planen med bestemmelser og temakart legger nye føringer for hvordan overvann skal håndteres.

Innsyn i forslaget
Forslag til kommunedelplan med vedlegg er lagt ut på kommunens nettsider.
Aktsomhetsområder, avrenningslinjer og forsenkninger legges ut som egne kartlag på kartløsningen kommunekart.com.

Merknader til forslaget
Merknader til kommunedelplanen sendes innen 31. august 2021 til postmottak@haugesund.kommune.no eller til Postboks 2160, 5504 Haugesund. Innsendelsen merkes med ‘Merknad til forslag til kommunedelplan for overvann 2021-2032’.

Dokumenter
Saksframlegg med vedtak om Offentlig høring av kommunedelplan for overvanan 2021-2032. (PDF, 2 MB)
Forslag til kommunedelplan for overvann 2021-2032 (PDF, 14 MB)
Vedlegg til Forslag til Overvannsplan 2021-2032 (PDF, 10 MB)