Offentlig ettersyn av reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens 12-10 har Utvalg for plan og miljø i møte 25.08.2022 vedtatt å sende forslag til detaljregulering for til Detaljregulering for Haukelivegen 25 - Haugaland Kraft, RL1806 ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikt med planarbeidet er å endre gjeldende reguleringsplaner, slik at alle eiendommene kan benyttes til bedriftens behov etter hvert som de vokser og behovet for større lokaler øker ytterligere.

Planforslaget legger opp til endring av reguleringsformål fra industri til næring/tjenesteyting. I tillegg vil tilstøtende ubebygde tomter regulert til bolig reguleres til lager, parkering og kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer. Planområde omfatter området vist i kartutsnittet.

Kartutsnitt av planområdet til RL1806 - Klikk for stort bildeKartutsnitt av planområdet til RL1806Merknader sendes til Enhet for byutvikling innen 20.10.2022

Saksdokumenter er tilgjengelig gjennom Arealplaner.no (søk plannavn eller planid). https://www.arealplaner.no/haugesund1106/arealplaner/search

Kontaktinformasjon

Post: Postboks 2160, 5504 Haugesund,  e-post: postmottak@haugesund.kommune.no Telefon:  52 74 30 00

Generelle opplysninger:
Merknader som kommer inn er kommunens grunnlag for å endre planforslaget, og blir vurdert og referert for de politiske myndigheter. Merknader bevares derfor ikke enkeltvis.