Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Salhusvegen 75 m.fl., detaljregulering

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og miljø i møte 16.09.21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Salhusvegen 75 m.fl. med plan-ID RL1805 ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for en ny boligtomt innenfor planområdet i tillegg til de tre eksisterende boligtomtene og samtidig ivareta områdets strøkskarakter.

Frist for innspill til planforslaget er 25. november 2021.

Saksdokumentene er lagt ut på kommunens innsynsløsning Planinnsyn (https://tema.webatlas.no/haugesund/planinnsyn) – søk på «RL1805».

Send eventuelle merknader til kommunen på e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller i brev til Byutvikling – Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504 HAUGESUND. Merk merknaden med plannavn og plan-ID.