Kunngjøring av vedtak i navnesak 2022/231 – Nordresjøen i Haugesund kommune

Statens kartverk opprettet den 21.06.2022 navnesak for skrivemåten for stedsnavn Nordresjøen/Noresjøen (våg i sjø, Røvær). Den 28.04.2023 vedtok Kartverket skrivemåten Nordresjøen.

Kunngjøring av vedtak med mulighet for klage er hjemlet i Lov om stadnamn § 12 med tilhørende forskrift §§ 9 og 10. Frist for å klage er 3 uker fra kommunens kunngjøring av vedtaket. En eventuell klage sendes direkte til Kartverket med kopi til Haugesund kommune.

Klageadgang

Etter § 12 i Lov om stedsnavn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  Det er: a) et offentlig organ og andre som er nevnte i § 1 tredje ledd b) eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gardsbruk eller eiendom c) en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til Haugesund kommune. Klagen skal grunngis. Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.