Kunngjøring av vedtak i klagesak 2022/98 (opprinnelig navnesak 2020/315) – Sjubbehaugen - Haugesund kommune  

Den 23.02.2022 ble det opprettet klagesak for navnesaken om skrivemåten for stedsnavn Sjøbuhaugen/Sjubbehaugen (haug på Røvær). Den 02.05.2023 vedtok Kartverket skrivemåten Sjubbehaugen.

Kunngjøring av vedtak med mulighet for klage er hjemlet i Lov om stadnamn § 12 med tilhørende forskrift §§ 9 og 10.

Frist for å klage er 3 uker fra kommunens kunngjøring av vedtaket. En eventuell klage sendes direkte til Kartverket med kopi til Haugesund kommune.

Klageadgang

Etter § 12 i Lov om stednamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  Det er: a) et offentlig organ og andre som er nevnte i § 1 tredje ledd b) eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gardsbruk eller eiendom c) en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til Haugesund kommune. Klagen skal grunngis. Dersom vedtaket påklages, sender Kartverket saken videre til Klagenemnda for stednavnsaker for endelig avgjørelse.