Kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling

Regjeringen har tildelt Haugesund kommune nesten 8,5 millioner kroner som skal viderefordeles til lokalt næringsliv gjennom den kommunale kompensasjonsordningen.

Kort om kompensasjonsordningen
Kompensasjonsordningen er for lokale virksomheter som er direkte rammet av nasjonal skjenkestopp som ble innført fra midnatt, natt til 15. desember 2021.

Haugesund kommune har valgt å gjøre midlene søkbare for serveringssteder med skjenkebevilling. Det er totalt 61 steder med skjenkebevilling i Haugesund kommune.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Alle tilskudd i denne tildelingsrunden vil bli gitt under den notifiserte ordningen.

Frist for å søke
31. januar 2022.

Hvem kan søke
Virksomheter som er direkte rammet av nasjonal skjenkestopp som trådte i kraft onsdag 15.12.2021.

Virksomheten må oppfylle alle kriteriene nedenfor:

  • Virksomheten må ha en eller flere skjenkebevillinger gitt av Haugesund kommune pr 1. november 2021 (inkludert de som driver på forrige eier bevilling etter eierskifte).
  • Virksomheten har hatt regulær drift i perioden september 2021 – desember 2021.
  • Virksomheten må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.
  • Virksomheten må ha forretningsadresse i Haugesund.
  • Søker må legge ved terminregnskap for september og oktober (termin 5) som er godkjent av regnskapsfører for den virksomheten det søkes på vegne av.
  • Søker må legge til grunn et vurderingsgrunnlag som består av innrapportert omsetningstap i kroner mellom november og desember (1.11 – 31.12.) Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden (november 2021) og faktisk omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021).
  • Søker må legge ved dokumentasjon over ansatte og årsverk hentet fra Aa-registeret.

Hvem kan ikke søke
Virksomheter innenfor kommunens egen regi, eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor.

Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling.

Slik fordeler vi kompensasjonen
Den totale støtterammen er på 8 487 000 kroner, og vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte ut fra kriteriene. Kompensasjon blir fordelt etter en fordelingsnøkkel som baserer seg på antall årsverk og samlet lønnskostnad.

Vi fordeler etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter at du har sendt inn søknaden

  • Mottak av bekreftelse – Du vil få en kvittering på e-postadressen du har oppgitt i søknaden.
  • Motta svar på søknaden – Vi forsøker å svare på søknadene innen to uker etter søknadsfristen, men dette kommer an på antall søknader som sendes inn.
  • Utbetaling – Innvilget tilskudd overføres direkte til kontonummer som er registrert i søknaden. Tilsagnsbrev sendes vi Digipost til epostadressen som er oppgitt i søknaden.

Klage
Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klage sendes til postmottak@haugesund.kommune.no senest to uker etter at du har mottatt vedtak om avslag. Du må begrunne hvorfor du mener avslaget er feil.

Gå til søknadsskjema