Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplaner

I møte den 20.04.2023 vedtok utvalg for plan og miljø å sende følgende forslag til detaljreguleringsplaner ut til høring og offentlig ettersyn.

Møllervegen 28 mfl. Kronå – RL1808

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opptil 75 nye boenheter i nordre del av indre kai.

Grønhauggata gnr. 40 bnr. 551 – RL1813

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opptil 11 nye boenheter nord i Haugesund sentrum.

Stadion Nord – PlanID 202201

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for offentlig torg, nærbutikk/nærservice og opptil 24 boenheter nord for Haugesund stadion.

Vedtatt detaljregulering - Ny forbindelse til Risøy – Plan-ID 202206

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Haugesund bystyre i møte 19. april 2023 vedtatt detaljregulering for Ny forbindelse til Risøy, plan-ID 202206, med plankart og planbestemmelser datert 24.02.2023.

Hensikten med planen er å gi rammer for etablering av ny bro- og veiforbindelse til Risøy.

Om medvirkning

Nærmere opplysninger og saksdokumenter kan fås her på arealplaner.no ved å søke på navn eller RL-nummer/PlanID, eller ved henvendelse til saksbehandler i Haugesund kommune.

Eventuelle merknader/kommentarer merkes sakens navn og RL-nummer/PlanID, og sendes skriftlig til Haugesund kommune v/Enhet for byutvikling eller per e-post.

Frist for å sende inn merknader/kommentarer er: 16.06.2023.

Kontaktinformasjon

Post: Pb. 2160, 5504 Haugesund, e-post: postmottak@haugesund.kommune.no , tlf.: 52 74 30 00