Har startet reguleringsarbeid

Det er satt i gang arbeid med detaljplan for området Rossabøskogen ved krysset Spannavegen/Raglamyrvegen. Haugesund Kommune. Gnr/Bnr. 35/22 med flere.

Planområdet utgjør ca. 21,5 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutbygging av variert typologi. Det vil reguleres for tilhørende anlegg herunder felles uteområde/lek og parkeringsanlegg under bakken. Området er i kommuneplan regulert til boligformål, og planarbeidet er således i samsvar med overordnet plan. Haugesund kommune har vurdert planforslaget til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Naboer som grenser til området, vil bli særskilt varslet.

Arbeidet med reguleringsplanen kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Frist for merknad til melding om oppstart av reguleringsarbeid er satt til 22. desember 2023.

Eventuelle merknader til reguleringsarbeidet sendes til:
VIKANES BUNGUM Arkitekter AS,
v/ Velde, Pb. 358, 5501 Haugesund,
telefon: 90 60 54 94 e-post: velde@vikanes-bungum.no

Oppstart av reguleringsarbeid for området Rossabøskogen ved krysset Spannavegen/Raglamyrvegen.