Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester

Om oss

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester skal sikre alle innbyggere lik tilgang på pleie- og omsorgstjenester. Alle som har behov for hjelp, kan ta kontakt med Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. Vi vil svare på spørsmål, gi veiledning og behandle søknader angående pleie- og omsorgstjenester. Fagpersonell behandler søknader og fatter vedtak om tildeling og avslag på tjenester.

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester kan tildele disse tjenestene:

 • personlig hjelp - hjemmesykepleie
 • praktisk bistand - hjemmehjelp
 • miljøarbeidertjeneste
 • brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • matombringing
 • dag-/aktivitetstilbud
 • trygghetsalarm
 • omsorgsstønad
 • støttekontakt
 • avlastningstiltak
 • omsorgsboliger i regi av Haugesund Boligbyggelag
 • kommunale omsorgsboliger
 • sykehjemsplass
 • aldershjemsplass
 • boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming
 • boliger for mennesker med psykiske lidelser

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester er også koordinerende enhet (KE) for rehabilitering og habilitering i Haugesund kommune. Hovedhensikten med KE er å bidra til samordning av tjenester for å sikre et helhetlig tilbud til brukere med omfattende tjenestebehov. Vedtakskontoret fatter også vedtak om individuell plan.

Kontakt oss

Besøk oss: Åpningstider ved kontoret er mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00. 

Telefon sentralbord: 52 74 42 00 / 902 67 497 besvares mellom kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Telefontid: Saksbehandlere ved vedtakskontoret har telefontid fra klokken 10.00 - 14.00. 

E-post 

Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder: Anne Bjørnstad
E-post

 

Vårt sentralbord svarer på henvendelser utenom telefontiden, åpningstiden her vil være fra kl 08.00-15.00. Du kan også kontakte vedtakskontoret på e-post 

Trygghetsalarm

 Åpningstider ved kontoret: mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00.

Telefon: 52 74 42 00 (besvares mellom kl. 08.00 og 15.00)

Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder: Anne Bjørnstad
E-post

Skjema/rettigheter

Søknader, skjema og informasjon

Egensøknad Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema omsorgslønn

Priser for tjenester - Vedtakskontoret 

Tilbud om korttidsopphold 

Informasjon om individuell plan

Informasjon om koordinator

Sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Haugesund kommune ønsker å bidra til at sentrale rettigheter kan bli bedre kjent for pasienter, brukere og pårørende.

På nettsidene Helsenorge.no (Helsenorge) og Helsetilsynet.no (Statens helsetilsyn), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse- og omsorgstjenesten, klageadgang med mer.

Oversikt over nyttige sider

Informasjon om Pasient- og brukerombudet (POBO)

Informasjon om rettigheter, klageadgang m.m.

Oversikt over sentrale rettigheter

Rett til helsetjenester i hjemmet

Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Rett til støttekontakt

Rett til avlastning

Rett til sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt for heldøgns omsorg

Omsorgsstønad

Pårørendes rettigheter

Klageordninger

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger tilrettelagt fortrinnsvis for eldre personer med ulike typer funksjonssvikt, og som gjør det vanskelig å mestre hverdagen i egen bolig eller trygdebolig.

I flere av omsorgboligene er det lagt opp til sosiale aktiviteter og trygghetsskapende tiltak. I tillegg ytes det individuelt tilpassede hjemmetjenester basert på egne vedtak. For brukere med store hjelpebehov har kommunen også egne Omsorg Pluss-anlegg. Omsorg Pluss-anleggene er omsorgsboligkompleks med heldøgns bemanning og med ulike aktivitetstilbud og tilbud om måltider.

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Haugesund kommune >>>

Omsorgsstønad

Når Vedtakskontoret skal vurdere om det skal innvilges omsorgsstønad, er det flere momenter som er relevante. Omsorgsstønad er en ytelse til privatpersoner som utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad innvilges bare for omsorgsarbeid som er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette. Det vil videre være et moment i vurderingen om omsorg fra privatpersoner er det beste for den som trenger hjelpen, samt hvilke ressurser kommunen har. Det er en forutsetning for å søke om omsorgsstønad at det først er søkt om hjelpestønad. Kommunens innbyggere har ikke et rettskrav på å få innvilget omsorgsstønad. Kommunen avgjør på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering om det skal innvilges omsorgsstønad, samt hvor mange timer som skal innvilges.

Omsorgsstønad beregnes ikke time for time, og er ikke tenkt som en erstatning for tapt lønnsinntekt. Det er en forutsetning for å innvilge omsorgsstønad at det er søkt om hjelpestønad. Omfang på hjelpestønaden vil spille inn i forhold til utmåling av omsorgsstønad.

 MÅLGRUPPE:

 • Frivillig omsorgsyter uten omsorgsplikt
 • Foreldre som har omsorgsplikt for mindreårige barn. 

LOVVERK/HJEMMEL:

Omsorgsstønad er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6. Det følger av denne bestemmelsen at «Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid». Nærmere retningslinjer for tildeling av omsorgslønn følger av «Rundskriv I-42/98 Omsorgslønn».

SAKSGANG:

Søknad om omsorgsstønad sendes til Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester. Du må søke på eget søknadsskjema som du får ved å henvende deg til Vedtakskontoret / Servicesenteret., eller  laste ned skjema under.

pdf Søknadsskjema omsorgsstønad

 Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Omsorgsstønad innvilges for ett år om gangen. Mottaker  er selv ansvarlig for å søke om forlengelse.

Utskrift