Vannkilden

Haugesund vannverk leverer drikkevann til 40.000 personer og flere matvareprodusenter. Vannverket er således en av de største næringsmiddelprodusentene i distriktet.
I likhet med all annen næringsmiddelproduksjon er vannverket avhengig av råstoff, i dette tilfellet naturlig overflatevann (råvann). En råvannskilde må ha stor nok vannføring, den må ha vann av god kvalitet, og den bør ligge nær forbrukerne. Stakkastadvatnet oppfyller disse kravene, og siden 1975 har vannet vært vannkilde for Haugesund vannverk.

Stakkastadvatnet ligger nord for Haugesund sentrum, og strekker seg både inn i Tysvær og Sveio kommune. Vannet er oppdelt i flere bassenger, og har en overflate på til sammen ca. 2700 daa. Vannet drenerer et areal på ca. 27.500 daa, hovedsakelig utmark og skog, men også noe jordbruksland og bebyggelse.

Vannkvaliteten i Stakkastadvatnet

-Positive og negative trekk

Nasjonale og internasjonale retningslinjer stiller strenge og detaljerte krav til kvaliteten på råvann og ferdig drikkevann. Stakkastadvatnet er fattig på plantenæringsstoffer. Dette er avgjørende. Et høyt innhold av plantenæring ville gitt grunnlag for stor biologisk produksjon – med dårlig vannkvalitet som resultat. Et næringsrikt vann kan dessuten skape vekstgrunnlag for cyanobakterier (blågrønnalger) som kan produsere giftige stoffer. Pr i dag kjenner man ikke teknikker som kan fjerne algegifter fra vann.

Naturlig vann inneholder bakterier som kan være sykdomsfremkallende. I Stakkastadvatnet er mengdene uønskede bakterier lave, men variasjon forekommer i øvre vannlag. Vannkvaliteten i Stakkastadvatnet er svakt sur, men surheten ser ut til å avta her som ellers i regionen. Surt vann tærer på ledningsnettet og kan føre med seg spor av oppløste metaller. Korrosjon fører også til store vedlikeholdsutgifter. Stakkastadvatnet tilføres en del humus, organiske stoffer som stammer fra naturlige kilder; myr, skog og hei-områder. Humus i vannet er ikke helsefarlig, men det avleires i ledningsnettet hvor det kan danne vekstgrunnlag for uønskede mikroorganismer. Ledningsnettet må derfor rengjøres med jevne mellomrom. Humusholdig vann er også vanskeligere å desinfisere, og det kan virke lite tiltalende.

Utvikling over tid fra 1970

Stakkastadvatnet har vært overvåket kontinuerlig siden det ble tatt i bruk som drikkevannskilde i 1975. Over tid har det vært en tendens til økt innhold av plantenæringsstoffer og bakterier i vannet. Selv om vannkvaliteten fortsatt var betryggende, så man behovet for å snu denne trenden.

Forbedring av drikkevannskvaliteten
- forebygging eller behandling?

Vannkvaliteten kan forbedres ved tiltak direkte i vannkilden og ved rensing av vannet i et behandlingsanlegg. I forbindelse med sentral godkjenning av vannverket slo Folkehelsa fast at det var nødvendig med strengere restriksjoner på aktiviteten i nedbørsfeltet til Stakka-stadvatnet for å snu den negative utviklingen. Etter et omfattende arbeid ble disse bestemmelsene vedtatt i 1997. Bestemmelsene setter strenge krav til bebyggelse, landbruk, industri og ferdsel. Haugesund har også kjøpt opp flere eiendommer rundt vatnet for å ha best mulig kontroll med aktiviteten.

Til tross for alle forholdsregler: Naturlig vann inneholder et utall oppløste kjemiske forbindelser, mineralpartikler og mikro-organismer. For å oppnå drikkevannskvalitet må det naturlige vannet renses for en del komponenter.

I dagens renseanlegg blir vannet tilsatt kitosan som samler humuspartiklene til større korn som i sin tur filtreres ut i de 8 sandfiltrene. Vannet blir også tilsatt kalk for å justere surheten (øke pH). Renseanlegget er en stor investering, men humusfjerning gir, foruten et mer tiltalende drikkevann, et renere ledningsnett og dermed redusert behov for vedlikehold. Med en samlet ledningslengde på 211 km er det store ressurser spart! Dessuten er humusfritt vann lettere å desinfisere. Fjerning av humus fanger også opp bakteriesporer og evt. sykdoms-framkallende organismer som ikke fjernes ved vanlig desinfeksjon. Vannrenseanlegget er dimensjonert slik at vannbehandlingen enkelt kan justeres for å tilfredsstille framtidige krav.

Forebyggende arbeid i drikkevannets nedslagsfelt kombinert med effektiv rensing gir den sikkerhet som er påkrevet av et vannverk som leverer drikkevann til mer enn 40.000 personer.

Utskrift