Krisehåndtering og beredskap

Krisehåndtering og beredskap

Ekstraordinære situasjoner krever koordinerte tiltak fra flere kommunale enheter. Haugesund kommunes kriseledelse sammenkalles i slike situasjoner. Kommunedirektøren er kriseleder i Haugesund kommune. Med seg i kriseledelsen har han kommunaldirektørene, helsesjefen, driftssjefen, brannsjefen, personalsjefen, informasjonslederen og ordføreren. Kommunedirektøren avgjør når kriseledelsen skal tre i funksjon, og har fullmakt fra bystyret til å foreta alle nødvendige disposisjoner i en krisesituasjon. Kriseledelsen har som hovedoppgave å koordinere arbeidet mellom kommunens enheter og lede kommunens engasjement på overordnet vis.

Kommunen har som målsetning å redusere sårbarheten for mennesker, miljø, økonomi og samfunnsviktige funksjoner, for å trygge innbyggernes og næringslivets levekår. Kommunen skal kunne håndtere krisesituasjoner slik at skadevirkningene blir minst mulig.Haugesund kommunes beredskapsarbeid bygger på en risiko- og sårbarhetsanalyse og en beredskapsplan. Planverket skal synliggjøre hvilke uønskede hendelser vi kan stå overfor, og hvordan kommunen skal arbeide for å redusere omfanget av slike hendelser.

Avdelingsleder i Organisasjon og informasjon, Idar Høviskeland Pedersen er kommunens informasjonsleder i krise, og har hovedansvaret for kommunikasjonsarbeidet i en krisesituasjon. 

Det psykososiale kriseteamet i Haugesund kommune:

 • En tverrfaglig støtte- og rådgivningsgruppe; personell fra psykisk helsetjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, PPT, prestetjeneste og helseadministrasjon
 • Inngår som en del av Haugesund kommunes beredskap
 • Kan aktiveres ved ekstraordinære kriser, alvorlige ulykker og katastrofer
 • Aktiveres av kriseledelse eller legevakt
 • Gir psykologisk førstehjelp, omsorg og støtte i akuttfase etter traumatiske hendelser
 • Formidler kontakt med det ordinære hjelpeapparatet

pdf Psykososialt Kriseteam informasjonsbrosjyre (Norwegian)

pdf Psykososialt Kriseteam informasjonsbrosjyre (Deutsch)

pdf Psykososialt Kriseteam informasjonsbrosjyre (English)

pdf Psykososialt Kriseteam informasjonsbrosjyre (Arabic)

Hvem kan få hjelp av kriseteamet?

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen som opplever alvorlige, dramatiske og traumatiske hendelser som for eksempel selvmord, brå og uventet død ved ulykker eller drap, eller brå og uventet trussel på liv og helse. Dette gjelder både de som er direkte berørt, pårørende eller vitner til hendelsene.

Hvordan få hjelp?

Kontakt Haugesund legevakt på telefon 116 117
For øyeblikkelig hjelp i forhold til liv og helse benyttes det ordinære hjelpeapparatet: Legevakt, AMK, politi og brannvesen.

Nyttige nettsider:

Beredskapsråd 2020

Det ble avholdt berdskapsråd for kommunene i regionen torsdag 6. februar 2020. "Tema for dagen var "det regionale trusselbildet samt ny sikkerhetslov".

Her er programmet for dagen og noen av presentasjonene som ble lagt frem

09:00 – 09:15 Velkommen v/ordfører Arne-Christian Mohn.
09:15 – 09:45 Det regionale trusselbildet v/PST ved Margareth Haavik
09:45 – 10:15 Ny sikkerhetslov v/Fylkesmannen i Rogaland ved Reidar Johnsen
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 11:00 Beredskapskapasiteten til HV-08 –Agder og Rogaland heimevernsdistrikt ved Rune Fredheim
11:00 – 12:30 Kommunene på Ytre Haugalandet og Eksterne samfunnsaktører Mattilsynet ved Olav Tørresdal

Status beredskapsarbeidet i kommunene

 • Haugesund kommune
 • Sveio kommune
 • Tysvær kommune
 • Karmøy kommune
 • Bokn kommune
 • Utsira kommune
 • Oppsummering fra felles øvelse for kommunene ved Eivind Jahren

Her er presentasjonene som ble vist

Heimevernet - Regionalt_beredskapsråd_Haugalandet >>>

Fylkesmannen - Orientering om ny sikkerhetslov >>>  

Mattilsynet - Beredskap i forhold til alvorlig smittsomme dyresykdommer >>>

 Syv kommuner på Haugalandet var samlet til beredskapsråd i bystyresalen på Haugesund rådhus. Foto: Cathrine Grindheim

Syv kommuner på Haugalandet var samlet til beredskapsråd i bystyresalen på Haugesund rådhus.
Foto: Cathrine Grindheim

In English

ALERTS AND NOTIFICATIONS: All alerts to Haugesund municipality in relation to public safety and readiness shall go to the municipality’s 110 alarm central via the telephone number 52 74 47 00

Extraordinary situations require coordinated efforts from several municipal units. In such situations, Haugesund municipality’s crisis management team is brought together. The Chief Municipal Executive leads the crisis handling effort in Haugesund municipality. The Assistant Chief Municipal Executive, the Municipal Executives, the Municipal Director of Health, the Works Manager, the Chief Fire Officer, the Personnel Manager, the Senior Information Officer and the Mayor are also in the crisis management team. The Chief Municipal Executive decides when the crisis management team is to be operational, and has the authority from the city council to take all necessary measures in an emergency situation. The main task of the crisis management team is to coordinate the work between the municipality's units and to lead the municipality's involvement in an overall way.

The municipality aims to reduce the vulnerability of the people, the environment, the economy and important societal functions in order to safeguard the living conditions of the citizens and the business sector. The municipality shall be able to cope with crisis situations to minimize harmful effects. Haugesund municipality’s preparedness work is built on a risk and vulnerability analysis, and a contingency plan. The planning work will highlight which unwanted events we might face, and how the municipality will work to reduce the scope of such events.

Head of department for Organisasjon og informasjon, Idar Høviskeland Pedersen, is the municipality’s senior information officer in times of crisis, and has the main responsibility for communication in case of emergency.

The psychosocial crisis team in Haugesund municipality:

 • An interdisciplinary support and advisory group; personnel from the mental health service, public health nurse service, The Educational and Psychological Counselling Service (PPT), the clergy service, and the health administration
 • Constitutes a part of Haugesund municipality’s readiness
 • Can be activated in case of extraordinary crises, serious accidents or disasters
 • Activated by the crisis management team or the casualty clinic
 • Provides psychological first aid, care and support in the acute phase after traumatic incidents
 • Conveys contact with the ordinary support apparatus

Files

Who can get help from the crisis team?

Everyone residing or temporarily staying in the municipality who experience serious, dramatic and traumatic events, such as for example suicide, sudden and unexpected death in case of accidents or homicide, or sudden and unexpected threats to life and health. This concerns those who are directly affected, friends and family, or witnesses to said incidents.

How do I get help?

Contact Haugesund Casualty Clinic on telephone number 116 117.

For emergency assistance regarding life and health, use the ordinary support system: Casualty Clinic, Emergency Communication Centre (AMK), police and the fire service.

Useful websites:

Utskrift