Folkehelsetiltak

KORT FORTALT

 • Folkehelsearbeidet i Haugesund er helsefremmende planlegging og utvikling.
 • Det kan gis tilskudd til frivillige lag, organisasjoner, grupper og velforeninger som bidrar til bedring av folkehelsen.

Folkehelse

Helsen i folket er stort sett god men mange kroniske sykdommer er i stor grad resultat av befolkningens levevaner over tid. Med levevaner tenker vi her på kosthold, alkoholbruk, fysisk aktivitet, røyking og annen helserelatert atferd. Folkehelsearbeid er også å oppmuntre hver enkelt til å holde seg i form og gi kunnskap om hvordan du selv kan holde deg frisk og sunn. Kommunen har derfor etablert en Frisklivssentral på Havnaberg.

På helsenorge.no kan du også få råd og tips som er viktige for din helse og trivsel gjennom livet. Kommunen skal utarbeide en oversikt over befolkningens helse minst hvert fjerde år, og følge med på utviklingen. Målet er å få en oversikt over helse og påvirkningsfaktorer og utvikle tjenester som gir flere leveår med god helse i befolkningen, samt å redusere sosiale helseforskjeller.

Folkehelse status 2021 (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil 2019 (PDF, 987 kB)

Tilskudd til lag og foreninger

Tilskudd gis som stimulering til frivillige som ønsker å bidra til bedring av den alminnelige folkehelsen. Tilskudd vil være en del av kommunens satsing på frivillige i folkehelsearbeidet. Tilskudd kan ytes til enkelttiltak, en serie av tiltak eller materiell som er nødvendig for å komme i gang med aktiviteter. Det bør legges opp til lav egenbetaling fra deltakere.

Tilskudd gis til personer, lag og foreninger som satser på helseopplysning, holdningsskapende arbeid, helsefremmende tiltak og aktiviteter innenfor områdene

 • fysisk aktivitet og naturopplevelse, stimulerer til fysisk aktivitet blant inaktive
 • kosthold og ernæring
 • overvekt og fedme
 • tobakk
 • alkohol og rusmidler
 • psykisk helse
 • aktivitet som skaper nye møteplasser for uorganiserte grupper

Prioritering og eksempler på hva en kan søke tilskudd til er

 • friluftstiltak, utvikle informasjonstiltak, løypeskilt. I sentrale områder og bydeler
 • motivasjon og stimuleringstiltak rettet mot inaktive
 • tiltak rettet mot barn og unge vil bli prioritert
 • tiltak som skaper aktivitet i eksisterende nærmiljøanlegg og områder
 • lavterskel mosjon og turgrupper
 • kosthold og ernæringstiltak

Størrelsen på tilskuddet vurderes i hvert enkelt tilfelle og vil være avhengig av de rammer bystyret setter av til lag og foreninger fra år til år. Det skal fylles ut et rapporteringsskjema for tildelte tilskudd. Tilskudd som ikke blir benyttet, skal tilbakebetales. 

Søknadsfristen er 15. mars.

Kontaktinformasjon

Marthe Svantesvold
Folkehelsekoordinator / Daglig leder frivilligsentral
E-post
Mobil 908 30 812