Felle, fjerne eller beskjære trær

KORT FORTALT

 • Du må søke om felling eller beskjæring av trær og kratt på et kommunalt område.
 • Ønsker du å felle trær eller beskjære busker selv, må du få tillatelse av kommunen først.
 • Du trenger ikke søke om trefelling på din egen eiendom.

Dersom du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Kommunen kan kreve gjenplanting eller erstatning.

Slik søker du om felling og beskjæring av trær eller ryddig av kratt

Dersom trær eller busker på kommunalt område tar for mye lys fra tomten din, eller hvis du er redd for at de kan bli til fare for din eiendom, kan du søke om beskjæring eller felling.

1. Fyll ut søknadsskjema

Fyll ut og send inn det elektroniske søknadskjemaet for trefelling og beskjæring. Saksbehandlingen går raskere, når skjemaet er utfylt så nøyaktig som mulig.

2. Varsle naboer

Før du fyller ut skjemaet, må du ha varslet berørte naboer som grenser til samme området. I skjemaet må du oppgi navn og adresse til de berørte naboene, og om disse er enige eller uenige i søknaden.

Søknadskjema for hogst eller rydding på kommunalt område

Hvordan blir søknaden min om trefelling eller vegetasjonsrydding vurdert?

Vi tar utgangspunkt i naboloven når vi gjør vurderinger. 

Videre forsøker vi å dempe mulige konflikter gjennom å finne en løsning som både ivaretar enkeltbeboers ønsker og allmenne hensyn.

Vi vil minne om at vi har forpliktelser gjennom kommuneplanen til å ta vare på grønne arealer, og gjennom statlige retningslinjer til å sikre biologisk mangfold i tettstedsnære områder. Til dette formålet kan det være viktig å sikre trær og annen vegetasjon.
 

Vurdering som gjøres i enkeltsaker

 • Vurdering av ulemper, f. eks. sol,skygge, utsikt i forhold til trær, terreng og tetthet.
 • Vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området. Finnes det en løsning alle kan leve med?
 • Estetiske vurderinger; treets eller trærnes betydning for området.
 • Treart. Treets alder, tilstand og livsløp.
 • Klimatiske vurderinger; f. eks. økt vindeksponering for et område hvis vegetasjonen fjernes.
 • Hensyn til biologisk mangfold i området.
 • Har kommunen vedlikeholdsplikt eller ikke i området?

Vi gjør oppmerksom på at fjerning av trær for å oppnå utsikt, normalt ikke aksepteres.

Vi gjør videre oppmerksom på at vi som rutine vil anmelde ”selvtekt” i slike saker.

Når er søknadsfristen for trefelling og når blir arbeidet utført?

Hvem kan felle trær - kan jeg gjøre det selv?

 • Trær som kommunen skal felle, blir merket.
 • Har du mulighet til å gjøre arbeidet selv, kan vi gi deg tillatelse til det.
 • Dersom du har erfaring med trefelling eller vegetasjonsrydding, kan du utføre arbeidet selv etter anvisning fra kommunen. Du slipper da lang ventetid.
 • I noen tilfeller ønsker kommunen likevel å utføre arbeidet, for eksempel med hensyn til sikkerheten eller hvis det er behov for en fagmessig beskjæring.
 • Haugesund kommune har ikke ansvaret for felling eller beskjæring, dersom du gjør det for egen regning.
 • Du må fylle ut en egenerklæring for bruk av motorsag/motorisert ryddesag som du får tilsendt av kommunen. Du kan sette i gang når du har mottatt tillatelse.
 • Større tiltak må utføres utenfor hekkesesongen for fugl.
 • Hvis du ikke har mulighet til å utføre arbeidet selv, kan du krysse av i søknaden, at kommunen skal gjøre det for deg. Kommunen prioriterer oppdrag som haster og det kan oppstå lengre ventetid.

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet

Vegard Forberg
Avdelingsleder
E-post
Telefon 52 74 33 03
Mobil 481 20 885