Om

Bystyret er kommunens overordnede styringsorgan. Bystyret består av 49 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen. Bystyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene. Bystyret er kommunens øverste myndighet og treffer beslutninger på vegne av kommunen. Det er mulig for bystyret å fatte nær sagt alle typer vedtak som bystyret selv finner grunn til, men det må holde seg innenfor loven. Kommuneloven eller andre lover gir imidlertid få begrensninger i bystyrets handlingsrom. Derimot setter loven noen krav til hvordan arbeidet i bystyret og bystyreoppnevnte organer skal virke (prosessuelle forhold).

Bystyret har et særlig ansvar for den helhetlige styringen av kommunen. Som øverste plan- og budsjettmyndighet er det viktig at de riktige avveininger foretas mellom ulike særinteresser, sektorinteresser og samfunnsinteresser, og bystyret må vurdere hva som er ønskelig, tjenlig og realistisk innenfor den samlede ressursrammen som kommunen rår over. Kommunestyret og de ulike styrer, råd og utvalg fatter sine vedtak i møter.

Bystyrerepresentantene sitter også i kommunens utvalg, komiteer eller i formannskapet. Utvalgene og komiteene behandler sakene som skal til bystyret og avgir innstilling. Disse kan verken bevilge eller beslutte, men kan benytte ulike former for høringer og få utvidet informasjon om en sak før den innstilles til bystyret.

Formannskapet har med utgangspunkt i kommunens vedtatt delegeringsreglement avgjørelsesmyndighet i et stort antall saker. Haugesund kommune har flere kanaler i den demokratiske prosessen.

Les om Styrevervregisteret her >>>

Org. kart

Organisasjonskart

Utskrift