Kommuneplan

 

Kommuneplan

 

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplanbestår både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Kommuneplanen inneholder mål for kommunens utvikling i form av en samfunnsdel, samt en arealdel som angir rammer for arealbruken i tråd med målene i samfunnsdelen. Relevante dokumenter og underlag for disse finner du her:

Haugesunds kommune kommuneplan for 2014 - 2030:Temaoråde og målsetting for Haugesund kommune

Tilleggsdokument for Haugesunds kommuneplan. Se for øvrig fane for kommunedelplaner (areal) for Sentrumsplanen m.v.

Parkering og uterom

Aktiv transport og kollektiv

Arkitektur

Støy

Andre rapporter/dokumenter

Øvrige dokument knyttet til kommuneplanvedtaket er tilgjengelig på Haugesund kommunes karttjeneste Planinnsyn.

  • Søk i Planinnsyn (se søkefunksjon på venstre side) "1106plan-kp3".
  • Fane med plandokumenter, mindre endringer og dispensasjoner er da tilgjengelig nede, under kartet.

Planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunedelplaner (areal)

Sentrum

Supplerende analyser og rapporter

Øvrige dokument knyttet til kommunedelplanvedtaket for sentrum er tilgjengelig på Haugesund kommunes karttjeneste Planinnsyn.

  • Søk i Planinnsyn (se søkefunksjon på venstre side) "RL1700".
  • Fane med plandokumenter, mindre endringer og dispensasjoner er da tilgjengelig nede, under kartet.

 Røvær

Karmsundgata

Flere planer vil bli lagt til etter hvert... 

Planpakke

 

PLANPAKKE FOR PRIVATE PLANFORSLAG OG ENDRING AV REGULERINGSPLAN

 Forside planpakkePlanpakke for private planforslag, inkludert endring av reguleringsplan inneholder informasjon om fremgangsmåte, gebyr, varsling, tekniske krav, utredningskrav og vurderingsgrunnlag for endring av reguleringsplan, m.v. Det er ventet at forslagsstiller og plankonsulent er kjent med planpakken før innsending av skjema for anmoding av oppstartsmøte.

Forside oppstartsmøteskjemaSkjema for oppstartsmøte (anmoding og referat) skal brukes ved anmodning av oppstartsmøte og ved ønske om å endre eksisterende reguleringsplan. Skjemaet fylles ut og sendes Haugesund kommunes postmottak. I den videre saksgangen vil det utfylte skjemaet brukes til å gjennomføre oppstartsmøte og ferdigstille referatet etter oppstartsmøtet.

 Adresseliste høringsinstanser

Emneord: Plankart, Sentrumsplan, Kommuneplan, Samfunnsdel, Planbeskrivelse, Arealdel, Bestemmelser og retningslinjer, Parkeringsstrategi, Veileder uterom, Temakart parkering og uterom, Sykkelstrategi, Gåstrategi, TØI rapporten, Røvær, Karmsundgata

Utskrift