Elevregler

KORT FORTALT

Her finner du Haugesund kulturskoles elevreglement. 

 1. Skoleåret for elevene i Haugesund kulturskole går fra uke 34 til og med uke 50 på høsten, og fra uke 1 til og med uke 24 i vårhalvåret. Skolen følger ellers den kommunale skoleruta mht. ferier og fridager - men kulturskolen kan ha undervisning selv om grunnskoler har fri/planleggingsdager. I slutten av sommerferien får elevene skriftlig melding om oppstart. Dersom kulturskolen justerer skoleruten undervegs skal elever/foresatte ha skriftlig beskjed.
 2. Elevplassen tildeles for et helt skoleår om gangen. Innmeldinger og utmeldinger må være skriftlig og innen gitt frist.
 3. For at elevene skal få fullt utbytte av skoletilbudet, forutsettes det på de fleste tilbudene at de følger opp hjemme med den forberedelse/øving som læreren til enhver tid gir beskjed om. Det er viktig at foreldre/foresatte viser interesse og oppmuntrer til dette. Elevene er forpliktet til å ta godt vare på utleverte kopier av noter/bøker. På musikk må man regne med utgifter til kjøp av ca. 2 notebøker i løpet av et skoleår.
 4. Kulturskolens elevarrangementer, konserter og aktiviteter er en del av det helhetlige undervisningstilbudet, og det forventes at eleven deltar på disse. Skolen anser det også som en selvfølge at eleven benytter seg av samspilltilbudene som skolen tilbyr gratis i løpet av skoleåret.
 5. Eleven som er forhindret fra å møte til time, gir melding om dette direkte til lærer (epost/sms) - aller helst i god tid på forhånd. Eleven kan ikke få forsømte timer tilbake.
 6. Fravær 3 ganger på rad uten gyldig grunn kan føre til at elevplassen blir tatt opp til vurdering. Dette gjelder også elever som viser liten interesse og dårlig forberedelse.
 7. Eleven kan miste opp til 4 undervisningstimer i løpet av ett skoleår uten at skolen må erstatte timene. Grunnen kan være bl.a. lærersykdom uten tilgang til vikar, eller uforutsette hendelser. Eleven får beskjed om dette på forhånd så langt det er mulig.
 8. Det kan hende at et større skolearrangement, f.eks. semesteravslutningskonserter/fremføring, kommer i kollisjon med elevens undervisningstime/blir vanskelig å gjennomføre, slik at den ordinære undervisningen må utgå. Når eleven deltar på slike arrangementer, vurderer skolen det som en undervisnings/læringsaktivitet - likeverdig med ordinær undervisning.
 9. Eleven kan ikke avbryte sin undervisning midt i skoleåret. Etter skriftlig søknad kan eleven likevel få permisjon eller slutte når det foreligger tungtveiende grunner for dette, f.eks. flytting fra kommunen, sykdom o.l.
 10. Eleven som blir tatt opp, må betale kontingent for hele undervisningsåret. Ved forhold som er nevnt under punkt 7, kan en fravike denne regelen.
 11. Eleven er ansvarlig for utlånt/leid instrument, og denne skal leveres tilbake i samme stand som den ble mottatt. Ved skade på leide instrument må skolen/læreren straks få beskjed. Eleven/foresatte er økonomisk ansvarlig for skader på instrument ved uaktsomhet. Eleven må regne med å selv kjøpe noe rekvisita/tilleggsutstyr til instrumentet (flis, olje, korkfett, tørkeklut, strenger, gitarledning/stropp etc.).
 12. Ved all bruk av kulturskolens inventar og utstyr må det vises stor forsiktighet. Kulturskolen er ikke ansvarlig for elevenes private eiendeler.
 13. Foresatte kan være med etter avtale med læreren. Det er til vanlig ikke anledning til å ha med seg venner på undervisningstimen.
 14. Ordinære regler om foreldrebetaling gjelder uavhengig av om tilbudet gis digitalt eller fysisk. Man må regne med noe forkorta opplegg i forhold til vanlig.  Elevfravær på grunn av at eleven er i karantene likestilles med å utebli fra undervisningen. Dersom en elev er i karantene og det varsles til lærer i god tid på forhånd, kan lærer tilby digital undervisning dersom lærer kan få det til å passe. Men eleven har ikke krav på det. Ordinære retningslinjer for oppsigelse av elevplass gjelder.

Kontaktinformasjon

Haugesund kulturskole
E-post
Telefon 52 74 34 70

Besøksadresse
Haugesund kulturskole, Skåregata 119, 5527 Haugesund

Postadresse
Haugesund kulturskole, Postboks 634, 5502 Haugesund