Helsetjenester

Folkehelse

Tjenester for å fremme helse og trivsel i befolkningen.

Frisklivssentral

Havnaberg frisklivssentral er et kompetansesenter for endring av levevaner.

Fysio- og ergoterapi

Rehabilitering, fysio- og ergoterapi for barn og voksne.

Helsestasjon/jordmor

Barn opp til skolepliktig alder, ungdomshelsestasjon med egen guttedag. Jordmortjeneste.

Kreftkoordinator

Koordinerer og legger til rette hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Legevakt

Legevakten og tannlegevakten gir øyeblikkelig hjelp utenom ordinær åpningstid.

Miljørettet helsevern

Luftforurensning, støy, inneklima, skadedyr.

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Målet er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Rusavhengighet

Hjelp til mennesker med rusrelaterte problemer. Forebyggende rusarbeid.

Samhandlingsreformen

Sikre helhetlige helse- og omsorgstjenester gjennom tettere samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten.

Skolehelsetjeneste

Helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Råd,veiledning, vaksiner og helseundersøkelser.

Vaksine

Ved vaksineklinikken får du råd, veiledning og kan ta vaksiner/reisevaksiner.

SE OGSÅ

Boligenheten
Dinutvei.no
Fastlege
Habilitering og rehabilitering
Helse og forebygging
Hjelpemidler
Hukommelsesteam
Individuell plan
Ledsager
Legater
Sentrum behandlingssenter
Svangerskapsomsorg
Tannhelsetjeneste
Tiltaksenheten
Vedtakskontoret

Tjenester

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste(NAV), psykisk helse og rus, barnevern, m.m

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, availeble jobs, garbage, kindergarten, schools, learning norwegian, students, healthcare, tax information with more

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus, m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift, m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap,barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse, m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjenenste, opplæring av innvandrere, m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, naturvern, natur, hogst m.m.

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse, m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort, m.m.
 

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter