Eksamen og elevvurdering

Eksamensdato, klage på eksamen, prøver, kartlegging, privateksamen, vitnemål

Elevens velferd

Skolehelsetjeneste, skoleskyss, tiltak mot mobbing, Olweus

Ferie og fridager

Skolerute med oversikt over skoleferie og fridager

It's Learning

Pålogging for elever og foreldre til den digitale læringsplattformen

Samarbeid

Skole/hjem samarbeid, FAU, SU, SMU, KFU og rådsorgan

Skolefritidsordning

Tilrettelegging for frilek og organiserte aktiviteter, samt tilsynsansvar for barn i skolen

Skolekrets

Inntaksområder, skoletilhørighet og skolekretsgrenser

Skoleportal

Kommunens egen skoleportal med mye skolerettet informasjon

Skoler

Barneskoler, ungdomsskoler og videregående og private skoler i Haugesund

Starte eller bytte skole

Innskriving, skolebytte, flytting eller utsatt skolestart

Videregående opplæring

Søk videregående skole, fag- og yrkesopplæring, lærling, praksisplass og oppfølgingstjeneste

Voksenopplæring

Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne, tilpasset opplæring

SE OGSÅ

Barnevernet
Bibliotek
Breidablik læringssenter
Fysio og ergoterapi
Hauglandsløftet
Helsestasjon for ungdom
Kulturskolen
PPT
Styringsdokumenter i Haugesundsskolen
Skolemåltid
Stafettloggen
Utdanningsdirektoratet

Tjenester

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste(NAV), psykisk helse og rus, barnevern, m.m

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, availeble jobs, garbage, kindergarten, schools, learning norwegian, students, healthcare, tax information with more

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus, m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift, m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap,barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse, m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjenenste, opplæring av innvandrere, m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, naturvern, natur, hogst m.m.

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse, m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort, m.m.
 

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter