Arbeidsgiver

HKP arbeidsgiver

Nyttig informasjon

Haugesund kommunale pensjonskasses fond for HMS og seniorpolitikk 

 

Arbeidsgivere

Årshjul arbeidsgivere

Hva sendes ut: Dato:

Premiefaktura for den enkelte måned sendes ikke ut. Arbeidsgiver overfører premie umiddelbart etter lønnskjøring. 

Senest innen 20. hver måned basert på lønn.

20. hver måned
GKRS/NRS 6 2019 med følgeskriv og budsjett. GKRS/NRS 6 2020. Januar 2020
Innkalling av egenkapital Februar 2020
Premieavregning for 2019 føres mot premiefond for den enkelte arbeidsgiver Februar 2020
Regning for AFP for 2020 sendes ut hvert kvartal

Medio mars 2020

Medio juni 2020

Medio september 2020

Medio desember 2020

Faktura reguleringspremie 2020 Juni 2020
Faktura rentegarantipremie 2020 Juni 2020
Brev om overføring av overskudd til premiefond April 2020
Årsmelding HKP Mai 2020
Kontoutskrift for 2019 Juni 2020
GKRS/NRS 6 korrigert budsjett 2020 September 2020
Premieprognose for 2021 September 2020
Likviditetsbudsjett per sponsor for 2021 September 2020
Oppfølgingsmøte per sponsor Oktober - November 2020

 

Premie

Premie som skal innbetales til pensjonskassen fastsettes på grunnlag av anbefaling fra pensjonskassens aktuar og etter styrebehandling i forkant av hvert år. Medlemsvirksomhetene mottar brev og informasjon om fastsatte premiesatser i god tid før det nye året.

 

Innbetaling av premier og tilskudd:
Ordinær årspremie, administrasjonspremie og tilskudd til ikke-forsikringsbare ytelser betales fra arbeidsgiver etterskuddsvis hver måned ut fra pensjonsgivende lønn og utgjør 12,15 prosent for 2020. Dette inkluderer arbeidstakers andel på to prosent. Avregning mot endelig beregning skjer ved årsslutt gjennom forsikringsteknisk oppgjør. For lite/for mye premie blir ført mot premiefond.

Reguleringspremien faktureres normalt i løpet av årets andre kvartal. I forbindelse med årlig forsikringstekniske oppgjør gjøres en etterberegning av reguleringspremien. For mye innbetalt reguleringspremie etter endelig beregning godskrives virksomhetens premiefond. For lite betalt reguleringspremie belastes premiefondet eller faktureres virksomheten.

Rentegarantipremie faktureres sammen med reguleringspremien i løpet av årets andre kvartal.

 

Ordinær årspremie:
Ordinær årspremie er den premiesatsen av pensjonsgrunnlaget som må innbetales til dekning av de forsikringsbare ytelser etter pensjonsplanen. Denne tar hensyn til samordning med folketrygden etter gjeldende regelverk. Premien beregnes basert på pensjonskassens spesifikke medlemsmasse og ut fra gjeldende tariff (K2013 FT).
Ordinær årspremie utgjør 9,45 prosent for 2020, og inkluderer arbeidstakers andel på to prosent.

 

Administrasjonspremie:
Administrasjonspremie skal dekke administrasjonskostnader forbundet med drift og forvaltning av pensjonskassen. Administrasjonspremien består av forsikringsrelatert og finansrelatert administrasjonspremie. Samlet er administrasjonspremien 1,10 prosent av pensjonsgrunnlaget i 2020, fordelt med 0,13 prosent på finansrelaterte kostnader og 0,97 prosent på forsikringsrelaterte kostander.

 

Reguleringspremie:
Reguleringspremie skal dekke oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og regulering av løpende pensjoner. Reguleringspremien kan derfor først fastsettes eksakt når effekten av lønns- og trygdeoppgjøret er kjent. Beregnet reguleringspremie fordeles på grunnlag av premiereserven for de enheter som er tilsluttet pensjonskassen.

 

Rentegarantipremie:
Rentegarantipremie er den prisen pensjonskassen skal ta av kundene for å garantere beregningsgrunnlagets rentesats. Prisen avhenger av så vel markedsrentenivå som bufferkapitalsituasjonen. Rentegarantipremien er for 2020 er 0,03 prosent.

Innlogging arbeidsgivere

Denne siden er for arbeidsgivere tilknyttet Haugesund kommunale pensjonskasse.

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Utskrift