KORONA: Pensjonister kan arbeide ekstra i offentlig helsetjeneste uten å tape pensjon

Regjeringen har vedtatt endringer slik at yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe uten å få pensjonen redusert, så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddet.

Pensjonister som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra HKP kan arbeide på ordinære lønnsvilkår innen offentlig helsetjeneste uten at pensjonen reduseres. Dette gjelder så lenge arbeidet er knyttet til koronavirusutbruddetReglene omfatter både pensjonister som blir beordret til ekstra arbeid i offentlig helsetjeneste, eller frivillig tar på seg nødvendig arbeid i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov.

Arbeidet gir rett til medlemskap i HKP, og arbeidsgiver skal melde dette til HKP på vanlig måte. Tiltaket gjelder foreløpig frem til 1. november 2020.

Reglene gjelder ikke for uførepensjonister.

Utskrift