Dette kan du gjøre dersom du mener vedtaket er feil

Dersom du får et vedtak fra HKP som du ikke er enig i har du rett til å klage. Fristen for å sende klage er seks uker fra du mottok vedtaket. HKP vil da se på saken på nytt og du vil få et nytt vedtak.

Er du fortsatt ikke enig når du får det nye vedtaket må du anke. Fristen for å anke er seks uker fra du mottar det nye vedtaket. Anken er et brev hvor du begrunner de endringene som du krever. Legg ved eventuell dokumentasjon. Du må underskrive brevet, merke det med «anke til Trygderetten» og sende det til HKP. Styret i HKP vil vurdere din anke. Dersom styret ikke omgjør vedtaket vil anken bli videresendt til Trygderetten.

Du har også anledning til å anke til Trygderetten uten å først sende oss en klage. Velger du å anke direkte, er fristen seks uker fra du mottok vedtaket.

Utskrift