Pensjonsregulering

 Slik reguleres din pensjon

Det er grunnbeløpet i folketrygden (G) som styrer reguleringen av pensjon.
Grunnbeløpet økes årlig med virkning fra 1. mai. Til grunn for økningen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år. Økning i grunnbeløpet (G) tilsvarer da «lønnsveksten».

Pensjonen reguleres årlig med virkning fra 1. mai, slik:

• Alderspensjon reguleres med lønnsveksten, deretter fratrekkes 0,75 %.
• AFP reguleres med lønnsveksten, deretter fratrekkes 0,75 %.
• Uførepensjon reguleres med lønnsveksten
• Etterlattepensjon før fylte 67 år reguleres med lønnsveksten
• Etterlattepensjon etter fylte 67 år reguleres med lønnsveksten, deretter fratrekkes 0,75 %

Alderspensjon under opptjening reguleres med lønnsveksten.

 

Regulering av pensjon under utbetaling

Alderspensjon, AFP og etterlattepensjon etter fylte 67 år blir regulert med lønnsveksten fratrukket 0,75 %, men hva betyr egentlig dette?

Det betyr at pensjonen først blir oppregulert med lønnsveksten og deretter skal den reduseres med 0,75 %. Dersom lønnsveksten er for eksempel 1,5 % blir regnestykket slik: 1,015 x (1-0,0075) = 1,0074 som betyr en pensjonsregulering på 0,74 %.

 

Regulering 1.mai 2020

Fra 1. mai 2020 er grunnbeløpet (G) i folketrygden økt fra 99 858 kroner til 101 351 kroner. Det er en økning på 1493 kroner, som utgjør 1,5 %.

• Alderspensjon økes med 0,74 %
• AFP økes med 0,74 %
• Uførepensjon økes med 1,5 %
• Etterlattepensjon før fylte 67 å økes med 1,5 %
• Etterlattepensjon etter fylte 67 år økes med 0,74 %

 

Noen alderspensjonister får en svakere økning eller en nedgang i sin pensjon fra HKP. Det skyldes at minstenivået i folketrygden reguleres bedre enn ordinær alderspensjon. Når pensjonen øker forholdsvis mer hos NAV, vil pensjonen fra HKP bli mindre. Vi har gjennomført pensjonsregulering med virkning fra 1. mai 2020.  Nytt månedsbeløp utbetales fra oktober 2020, sammen med en eventuell etterbetaling.

 

Utskrift