Tjenester til barn og voksne med funksjonsnedsettelse

KORT FORTALT

Virksomheten Tiltaks- og boligenheten har ansvar for å yte ulike tjenester til barn og voksne med utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelse. Det er saksbehandlere på Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester i Haugesund kommune som kartlegger behov og fatter vedtak tilpasset den enkeltes behov.

Tjenestene vi gir er blant annet:
Avlastningsopphold for barn i institusjon til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver
Avlastningstilbud utenfor institusjon
▪ Bolig med heldøgns bemannet base
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
▪ SFA skolefritidsordningen
Støttekontakt
Individuell plan(IP) og koordinator

Kontaktinformasjon
Besøksadresse:

Kvalamarka 16, 5514 Haugesund
Sentralbord tlf. 52 74 45 30

Postadresse:
Tiltaks- og boligenheten
Postboks 2160
5504 Haugesund